ابلاغ رویه اجرایی فعالیت شرکتهای تولیدی و صادراتی

طبقه بندی1392
شماره92919/227
ضمیمه

بسمه تعالی
92919/227
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

موضوع : ابلاغ رویه اجرایی فعالیت شرکتهای تولیدی و صادراتی فرآورده های مزبور در مناطق آ آزاد و ویژه اقتصادی بهمراه ضمائم آن

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 121779/747/859/71/192 مورخ 19/6/90 موضوع کنترل دقیق صادرات مشتقات مایع حاصل از مواد اولیه نفتی وارداتی به صورت توامان در زمان ورود مواد اولیه و صدور محصولات تولیدی ، بپیوست تصویر نامه شماره 1928/92//ص مورخ 26/3/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع رویه اجرایی فعالیت شرکتهای تولیدی و صادراتی فرآورده های مزبور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهمراه ضمائم آن جهت اقدام با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه ارسال وضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل اصلاحی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای( موضوع بخشنامه ردیف 77 مورخ 30/3/88) و بخشنامه های مربوطه به منظور شفاف نمودن ضوابط جاری و ایجاد وحدت رویه مواردی بشرح ذیل اعلام میگردد:
1- واحدهای تولیدی مستقر در مناطق موظفند در زمان ورود مواد اولیه مشتقات مایع نفت و گاز (مشتمل برمواد اولیه داخلی ( تولید سرزمین اصلی)، واردات قطعی ویا ترانزیت خارجی )به این مناطق ، یک نسخه از اسناد خرید، میزان ،نوع و آنالیز مواد اولیه را به گمرک مستقر در منطقه ارائه تا ضمن ثبت و نگهداری در دفاتر جداگانه ضمیمه پرونده آن شرکت گردد ضمنا در زمان صادرات پس از کسر وممهور نمودن اسناد تامین مواد اولیه مورد استفاده به مهر استفاده شد مراتب در دفاتر مذکور نیز لحاظ گردد و در صورت تنوع مواداولیه لازم است اسناد تفکیکی به صورت مجزا ارائه تا امکان کنترل سقف مواد اولیه ورودی به منطقه مهیا گردد.
2- نماینده سازمان ملی استاندارد مستقر در منطقه موظف است از کلیه محموله های ورودی به مناطق ( حسب نوع و میزان محموله ) با حضور نمایندگان گمرک ، صاحب کالا نمونه برداری ( بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان ملی استاندارد ) و نمونه ها را به صورت راندمی جهت آزمایش به آزمایشگاههای مورد تاًئید سازمان استاندارد ارسال و سپس نتیجه را به گمرک مربوطه ارسال تا آن گمرک نتیجه آزمون راضمن مطابقت با اسناد ورودی (از لحاظ ماهیت )ضمیمه اسناد موضوع بند 1 صدرالذکر نمایند.
3- واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی لازم است نسبت به اخذ و ارائه پروانه بهره برداری مربوطه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان که موید توانایی واحد تولیدی جهت تولید کالاهای مورد نظر می باشد اقدام و برای هر نوع کالای تولیدی مندرج در پروانه مزبورضمن ارائه مصوبات کمیسیون ارزش افزوده ( شورای عالی مناطق ) و جداول 4و5 ضمیمه مصوبات اشاره شده که میزان و نوع مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز جهت تولید هر واحد کالای تولیدی در منطقه را مشخص نموده است نسبت به تولید کالا اقدام و پس از اخذ گواهی تولید صادره از سوی سازمان منطقه ، این گواهی جهت صدور مجوز صادرات محموله های مزبور و ابلاغ به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق از طریق دبیر محترم کمیسیون ارزش افزوده به دفتر صادرات ارسال میگردد.لازم بذکر می باشد انجام تشریفات صدور محموله های مزبور منوط به ابلاغ مجوز از دفتر صادرات می باشد.بدیهی است بازدید از واحد تولیدی در هر مرحله از تولید بایدتوسط گروهی از نمایندگان گمرک مربوطه وبا ارائه گزارش تولید انجام پذیرد.
4- با عنایت به تبصره یک ذیل ماده 14 دستورالعمل اصلاحی ستاد ( موضوع بخشنامه ردیف 77 مورخ 30/3/88) واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند راسا و یا با فروش محصولات خود ( تولید شده در منطقه ) به اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به صادرات محصولات مزبور با رعایت مقررات و ضوابط دستورالعمل ستاد و بخشنامه های مربوطه اقدام نمایند.
5- گمرکات اجرایی مستقر در مناطق مذکورموظفند در هنگام اظهار محموله های تولیدی مایع نفت و گاز توسط شرکتهای بازرگانی و تولیدی ضمن اخذ اصل مستندات تامین مواد اولیه به کار رفته در تولید محموله اظهاری مطابق مصوبات و جداول 4و5 کمیسیون ارزش افزوده ابلاغی از سوی ایندفترکه شامل فاکتورهای صادره به نرخ بین المللی ازمراجع رسمی معتبر (شرکت ملی نفت ، پالایشگاهها و پتروشیمی ها ) و پروانه وارداتی و ترانزیت (با رعایت مفاد بخشنامه ردیف 321 مورخ 29/9/91) پس از رسیدگی به اصالت صدور و صحت مندرجات اسناد با رعایت سایر مقررات ممهور به مهر استفاده شد نموده و ضمیمه اظهارنامه نمایند .ضمنا در خصوص شرکتهای بازرگانی علاوه بر لزوم ارائه کلیه مدارک مورد اشاره ، ارائه فاکتور از واحد تولیدی و سایر مستندات لازم جهت احراز تولید کالا در منطقه و انتقال مالکیت به واحد بازرگانی ضروری می باشد .
6- ضروریست پس از انجام نمونه برداری از محموله صادراتی بر اساس دستورالعمل اصلاحی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارسال آن به آزمایشگاه های مجاز اعلامی به صورت محرمانه ،نتیجه آزمون اخذ شده بهمراه نمونه اخذ شده از مواد اولیه ورودی به مناطق ( موضوع بند 2 ) ضمیمه آنالیز، فرمولاسیون و اسناد منشا تامین مواد اولیه و تصویر پروانه بهره برداری گردیده و مراتب به قید فوریت با کد محرمانه به کارگروه فنی سازمان ملی استاندارد ارسال نمایند. لازم بذکر می باشد کلیه محصولات تولیدی واحدهای مستقر در مناطق می باید به تفکیک و به صورت شفاف در پروانه بهره برداری شرکت درج شده باشد. بدیهی است صادرات محموله های اظهاری مغایر با پروانه بهره برداری ممنوع می باشد. ( بخشنامه های مربوطه شامل: بخشنامه ردیف 73 مورخ17/3/91، بند 3 بخشنامه ردیف 452 مورخ 22/12/91، بند 3 بخشنامه ردیف 359 مورخ 20/10/ و بخشنامه ردیف 321 مورخ 29/9/91)
7- خروج محموله های صادراتی تولیدی مناطق ( فرآورده های مایع نفت و گاز) توسط صادرکنندگان فاقد مجوز تسهیلات خوشنامی ( غیر خوشنام )و فاقد سابقه تخلف موکول به وصول جوابیه نهایی کارگروه فنی سازمان ملی استاندارد و یا تودیع ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی معادل دو برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز و در صورت دارا بودن سابقه تخلف معادل سه برابر ارزش محموله صادراتی بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز می باشد. ( بند 7و9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91) خروج محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گازتولید شده در مناطق ، توسط شرکتهای بازرگانی خوشنام فاقد سابقه تخلف پس از انجام کامل تشریفات صدور و نمونه برداری مطابق دستورالعمل ستاد منوط به و اخذ تائیدیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر فروش کالای صادراتی به آن شرکت و چنانچه تائیدیه اشاره شده واصل نشده باشد با اخذ تعهدی مبنی برارائه آن حداکثر ظرف مهلت 4ماه وبارعایت سایر مقررات امکان پذیر است.( بخشنامه مربوطه ردیف 147 مورخ 10/4/92)
.
9-گمرکات اجرایی مستقر در مناطق موظفند مطابق مفاد ماده 17 دستورالعمل اصلاحی ستاد موارد تخلف صادرکنندگان را به مراجع قضایی ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری نموده و طی رونوشت ایندفتر را مطلع نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *