اختیار تمدید مهلت ورود موقت خودروهای وارده

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۳/۱۹
شماره59622/109/161/73/131
ضمیمه

59622/109/161/73/131


19/3/1381


بسمه تعالی

 


مدیرکل / ریاست محترم گمرک …………….


 


سلام علیکم


احترامأ ، پیرو بخشنامه شماره 183289/710/39/73/365 مورخ 7/11/76 ، بدینوسیله
اختیار تمدید مهلت ورود موقت خودروهای وارده با رعایت مقررات مندرج در بخش یکم
از فصل پنجم آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و ماده 5 و تبصره های ذیل آن
موضوع تصویب نامه شماره 4221/ت 145هـ مورخ 21/4/73 هیأت محترم وزیران به مدیریت
محترم آن گمرک تفویض میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تمدید مدت
اعتبار کارنه دوپاساژ و یا پروانه ورود موقت صادره برابر مقررات ضمن رعایت
موارد زیر اقدام لازم معمول دارند.


تمدید مهلت ورود موقت خودرو به اعتبار کارنه دوپاساژ مشروط به آنست که اولأ
کارنه مذکور برای ایران معتبر بوده و ثانیأ مدت اعتبار آن تا پایان مهلت تمدیدی
تداوم داشته باشد و ثالثأ نام دارنده کارنه مندرج در روی جلد کارنه با نام
مسافر و متقاضی تمدید مطابقت داشته باشد.


ذینفع شروط اقامت درخارج از کشور وشش ماه اقامت متوالی در آخرین سفر را داشته و
در طول مدت اولیه اعتبار ورود موقت اتومبیل از کشور خارج نشده باشد.


تمدید مهلت مورد بحث بدینصورت مجاز است که مجموع مهلت ورود موقت خودرو از
ابتدای ورود به کشور از شش ماه تجاوز ننمایدو پس از گذشت شش ماه مهلت مذکور
تمدید به هیچ عنوان انجام نشود.


تمدید مهلت ورود موقت خودروهای وارده توسط توریستها حداکثر به میزان سه ماه با
رعایت مفاد بندهای فوق الذکر مشروط به آنست که ذینفع دارای ویزای معتبر توریستی
برای مهلت مذکور باشد .

آمار
خودروهای خروجی ورود موقت بایستی همه ماهه برای مقررات و دستورالعمل صادره به
دفتر امور واردات اعلام گردد.

ضمنأ
توجه داشته باشند چنانچه به هنگام خروج خودرو از کشور مهلت مجاز توقف آن در
کشور سپری شده باشد اخذ جریمه  تأخیر موضوع ماده 270 آئین نامه اجرائی قانون
امور گمرکی و اصلاحیه آن ضروری است. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با
مدیرمحترم آن گمرک خواهد بود.

 


سید محمود بهشتیان

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *