ایجاد تمهیدات رفاهی پرسنل و یاری رسانی به همکاران شاغل

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۲/۱۴
شماره28807/825/5/85
ضمیمه

بسمه تعالی


28807/825/5/85


14/2/1382

حوزه های
نظارت، گمرکات مستقل و و واحدهای ستاد مرکزی گمرک ایران

با سلام

در جهت
ایجاد تمهیدات رفاهی پرسنل و یاری رسانی به همکاران شاغل به منظور پرداخت بخشی
از هزینه های درمانی که توسط بیمه گر دوم (بیمه طرف قرارداد)‌پرداخت نمی گردد و
با التفات به نظر و و دستور مقام محترم ریاست کل گمرک ایران در اداره رفاه و
تعاون کمیته ای به این منظور تشکیل گردیده است. لذا به اطلاع می رساند قسمتی از
کمک درمانی همکاران در صورت تأمین وجوه موردنیاز به شرح ذیل از تاریخ 1/1/82
پرداخت می گردد.

1.  

نحوه ارسال مدارک :

همکاران
می بایست فرم درخواست کمک هزینه درمانی (فرم شماره 2 پیوست) را تکمیل نموده و
پس از تأیید مقام مسئول اداره به همراه مدارک درمان (قید شده در بخش دوم)‌ به
اداره رفاه و تعاون کمیته ای به این منظور تشکیل گردیده است. لذا به اطلاع می
رساند قسمتی از کمک هزینه درمانی همکاران در صورت تأمین وجوه موردنیاز به شرح
ذیل از تاریخ 1/1/82 پرداخت می گردد.

2.  

مدارک درمان:

الف )
متقاضیان دریافت کمک هزینه درمان می بایست اسناد هزینه های درمان خود و یا
افراد تحت تکفلشان را به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارائه دهند و در صورت
تأیید مدارک و پرداخت سهم بیمه گر اول از سوی دفاتر یاد شده کپی مدارک (که قبلأ
توسط مسئولین واحد مربوطه برابر اصل شده است) همراه با صورتحسابی که دفاتر
رسیدگی به اسناد پزشکی (و یا تصویر چک صادر شده توسط دفاتر مذکور که به لحاظ
کمک هزینه درمان به متقاضی تسلیم شده است) را مجموعأ به فرم شماره 2 الصاق و پس
از تکمیل فرم، مدارک درمان جهت طرح در کمیته به اداره رفاه و تعاون ارسال
نمایند. کلیه اوراق و مدارک درمان می بایست دارای مهر و امضاء پزشک معالج و
مسئولین مراکز درمانی می باشد. بدیهی است اوراقی که فاقد مهر و امضاء باشد برای
محاسبه هزینه از درجه اعتبار ساقط است.

ب)
پرداخت کمک هزینه درمان به آن دسته از کارکنان متقاضی که مدارک درمان خود را
قبلأ به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تحویل نداده  اند ،‌در صورت ارسال اصل
مدارک پس از کسر فرانشیز 25% و تأیید مدارک توسط کمیته درمان قابل پرداخت می
باشد.

ج )‌جهت
دریافت کمک هزینه برای خرید عینک طبی و … می بایست اصل دستور پزشک معالج و
اصل فاکتور ممهور شده توسط فروشنده با ذکر تاریخ و تأیید پزشک معالج بر روی آن
به انضمام تصاویر صفحه اول دفترچه بیمه (بیمار و بیمه شده اصلی) همراه با
تصاویر شناسنامه آنان به اداره رفاه و تعاون ارسال گردد.

د) جهت
دریافت کمک هزینه دندانپزشکی اصل فاکتور هزینه توسط پزشکان متخصص (در صورت
امکان از مراکز دانشگاهی یا مؤسسات معتبر استفاده گردد)‌به همراه تصاویر صفحه
اول دفترچه بیمه (بیمار بیمه شده اصلی) همراه با تصاویر شناسنامه آنان به اداره
رفاه و تعاون ارسال گردد.

هـ) سایر
مدارک لازم :‌

1.  

اصل صورتحساب ممهور به مهر بیمارستان

2.  

اصل نسخه دارویی ممهور به مهر داروخانه

3.  

گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نوع جراحی
انجام شده و حق العمل دریافت شده با ذکر نام کمک جراح

4.  

ریز آزمایشات انجام شده ممهور به مهر آزمایشگاه و
دستور پزشک معالج مبنی بر انجام آزمایش

5.  

ریز رادیولوژی ممهور به مهر رادیولوژی و دستور
پزشک معالج مبنی بر انجام آن

6.  

نوع و تعداد جلسات فیزیوتراپی مشخص و ممهور به
مهر فیزیوتراپی مرکز موردنظر و دستور پزشک معالج مبنی بر انجام آن

7.  

درخواست پزشک معالج برای انجام سی تی اسکن
،‌کبالت تراپی،  اکو و تست ورزش و آنژیوگرافی و پاتولوژی و تست ریه و … مدارک
بهمراه اصل پرداخت وجه و دستور پزشک معالج و تصویر جواب برای اداره رفاه و
تعاون ارسال گردد.

8.  

گواهی مدت زمان بیهوشی با مهر و امضاء پزشک
بیهوشی دهنده و مهر بیمارستان

9.  

مواد مصرفی اتاق عمل و سایر داروهای مصرفی با
تأیید جراح و پزشک بیهوشی

10.

تصحیح خط خوردگی – لاک گرفتگی و مخدوش بودن ارقام
با مهر مجدد بیمارستان

11.

فتوکپی صفحه اول دفترچه بیمار و بیمه کننده

12.

فتوکپی شرح عمل

سایر
مقررات پرداخت کمک هزینه درمان:

1.  

متقاضیانی مشمول این دستورالعمل خواهند بود که در
زمان درمان عضو بیمه تکمیلی درمان بوده باشند.

2.  

کمک هزینه درمان تنها شامل آن دسته از هزینه هایی
است که بیمه طرف قرارداد بعللی پرداخت نمی نماید و ضرورت نوع درمان توسط کمیته
تأیید میشود.

3.  

پرونده متقاضیان پس از تکمیل، محرمانه تلقی می
گردد و اداره رفاه و تعاون مدارک را بعنوان سند درمان تلقی می نماید.

4.  

متقاضیان دریافت کمک هزینه درمان موظفند حداکثر
تا دوماه پس از اخذ چک سهم بیمه گر اول یا بیمه گر دوم یا اتمام درمان، اسناد
مثبته را به اداره رفاه و تعاون ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال به
موقع مدارک، کمیته درمان از رسیدگی به اسنادی که با تأخیر فراوان ارسال می
گردد، خودداری نماید.

موارد
پرداخت کمک هزینه درمان:‌

1.  

پراخت هزینه های مربوط به فیزیوتراپی ، تست ورزش،
الکترومیوکاردیوگرافی، ادیومتری، الکتروکاردیوگرافی ، تست ریه، رادیولوژی و
غیره حداکثر در سال برای هر نفر 2.000.000 ریال

2.  

آزمایشات و داروهای دولتی و ویزیت پزشکان در خصوص
بیماریهای خاص (سرطان و …)‌حداکثر در سال برای هر نفر 1.000.000 ریال.

3.  

پرداخت تفاوتهای هزینه های زایمان حداکثر
2.000.000 ریال علاوه بر تعهدات مندرج در قرارداد.

4.  

تأمین هزینه های عینک طبی حداکثر تا مبلغ 500.000
ریال و دندانپزشکی حداکثر تا سقف 1.500.000 ریال.

5.  

در مورد بیماریهای صعب العلاج و مواردی که احتیاج
به درمان طولانی دارند با نظر کمیته و تأیید پزشک اداره تا سقف حداکثر 75%
هزینه های انجام شده در سال پرداخت می گردد.

6.  

در مواردی که هزینه های بیماری بالاتر از سقف
بیمه طرف قرارداد باشد و یا پرداخت هزینه توسط بیمه گر اول و دوم تمام هزینه
های کارمند را پوشش ندهد، پرداخت مبلغی بعنوان کمک هزینه با تأیید کمیته درمان
قابل پرداخت می باشد.

در خاتمه
از خداوند متعال سلامت و طول عمر و توفیق روزافزون کلهی همکاران را مسئلت می
نمایم.


مصطفی قنادها


 


گمرک جمهوری اسلامی
ایران      «بسمه تعالی»


(فرم خلاصه پرونده پزشکی
جهت استفاده از کمک هزینه درمانی)


فرم شماره یک


1. شماره پرونده :


2. شماره ردیف در فهرست
بیمه:


3. نام (کارمند):


4. نام خانوادگی (کارمند):


5.نام (بیمار):


6.نسبت با کارمند:‌


7.نام بیماری :‌


8. نوع معالجه:‌ بستری
     سرپایی


9. تاریخ بیماری :


10. نام مرکز درمانی:


11. نظریه کارشناس درمان
:‌


 


 


 

 


12.نظریه پزشک اداره رفاه
و تعاون:


 


 


 

 


13. تأیید دبیر کمیته
درمان:‌


 


 


 

 


 

function ChkFormcontent_form(formObj) {
if (formObj.checkValidation == ‘no’)
return true;
$(‘.validationError’).removeClass(‘validationError’);
window.validationFirstElement = null;
window.x001 = [];
var validate = true;
var validationMessages = [];
formObj.setAttribute(‘validated’, false);
if ((formObj.getAttribute(‘fileUploading’) * 1) > 0) {
alert(‘فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید.’);
return false;
}

if (!validate) {
alert(‘- ‘ + validationMessages.join(‘rn- ‘));
focusIntoElement(window.validationFirstElement);
return false;
}
for(var idx=0; idx< sisDetailContainers.length; idx++) {
if (!checkDetailContainersForm(sisDetailContainers[idx]))
return false;
}
formObj.setAttribute('validated', true);
$(formObj).find('input[name=x001]').val(window.x001.toString());

return true;

}


گمرک جمهوری اسلامی
ایران   بسمه تعالی       شماره:‌     


فرم شماره 2     (فرم
درخواست کم هزینه درمانی)‌     تاریخ :



                  
تعداد ضمائم:‌


مشخصات متقاضی  (این قسمت
توسط متقاضی تکمیل می گردد)


شماره شناسنامه:


نام پدر:


نام خانوادگی:


نام:


واحد خدمتی:


محل جغرافیایی خدمت:


مدرک و رشته تحصیلی:


پست سازمانی :


عضو بیمه تکمیل درمان می
باشم /نمی باشم


میزان حقوق و مزایا مندرج
در حکم حقوقی



…………………………. ریال


فرد بیمار: 
خودم       افراد تحت تکفلم        نسبت
با کارمند ……….


نام بیماری:


نوع معالجه:
بستری       سرپایی


نام مرکز درمانی:


مدت بستری:


مبلغ کل هزینه براساس ….
برگ فاکتور پیوست معادل ………….. ریال.


دریافتی از دفتر رسیدگی به
اسناد پزشکی معادل …………………… ریال.


کمیته محترم درمان «این
قسمت توسط واحد مربوطه تکمیل می گردد.»


احترامأ، بدینوسیله ضمن
تأیید مندرجات فوق خواهشمند است درخواست کمک هزینه درمان را براساس
ضوابط موجود بررسی و دستور اقدام لازم صادر فرمایید. مضافأ نامبرده
عضو بیمه تکمیلی درمان بوده و در ردیف ………..بیمه تکمیلی به
بیمه طرف قرارداد معرفی شده است.


نام و نام خانوادگی :
………………………… امضاء (مسئول واحد گمرک):


نتیجه جلسه شماره
……………… که در تاریخ …../……./    13 با حضور
امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید، بدین شرح می باشد:


مدارک ضمیمه با توجه به
نظر کارشناس و دبیرکمیته و نیز براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل
«نحوه پرداخت کمک هزینه درمانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم کمیته
درمان براین قرار گرفت که مبلغ ذیل الذکر به متقاضی پرداخت گردد.


مبلغ به حروف :
…………………….ریال و به عدد
…………………………….ریال.


نظر اعضاء کمیته درمان :


 


 


کارشناس کمیته   عضو
اصلی کمیته     دبیرکمیته    رئیس اداره رفاه و تعاون


رئیس کمیته

دسترسی سریع

sfHover_pmnu_6270 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6270’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6270);

.ul_pmnu_6270, .ul_pmnu_6270 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 ul {width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:93;}

.ul_pmnu_6270 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1 {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1:hover {z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels:hover {z-index:93;}
* html .ul_pmnu_6270 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; .ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6270 li{margin: 0px; z-index:93;}

تعامل الکترونیک

sfHover_pmnu_6728 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6728’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6728);

.ul_pmnu_6728, .ul_pmnu_6728 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 ul {width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:94;}

.ul_pmnu_6728 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1 {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1:hover {z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels:hover {z-index:94;}
* html .ul_pmnu_6728 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; .ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6728 li{margin: 0px; z-index:94;}

پیوندها

sfHover_pmnu_6273 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6273’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6273);

.ul_pmnu_6273, .ul_pmnu_6273 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 ul {width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:95;}

.ul_pmnu_6273 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1 {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1:hover {z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels:hover {z-index:95;}
* html .ul_pmnu_6273 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; .ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6273 li{margin: 0px; z-index:95;}

sfHover_pmnu_6277 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6277’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6277);

.ul_pmnu_6277, .ul_pmnu_6277 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 ul {width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:96;}

.ul_pmnu_6277 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1 {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1:hover {z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels:hover {z-index:96;}
* html .ul_pmnu_6277 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; .ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6277 li{margin: 0px; z-index:96;}

if(document.getElementById(‘newsletter_email’).value == ”) {
document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ‘ایمیل خود را وارد نمایید.’;
document.getElementById(‘newsletter_email’).onclick = function() {document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ”;};
}

مرزهای هوشمندبرای تجارت،مسافرت و حمل ونقل بدون وقفه

$(function () {
var $searchlink = $(‘.searchButton’);
var $searchSection = $(‘.searchSection ‘);
$(‘.searchButton’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$searchSection.is(“:visible”)) {
$searchlink.removeClass(‘searchButton’).addClass(‘searchButton-exit’);
} else {
$searchlink.removeClass(‘searchButton-exit’).addClass(‘searchButton’);
}
$searchSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.searchSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});
$(function () {
var $navlink = $(‘.navMenu’);
var $navSection = $(‘.navSection’);
$(‘.navMenu’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$navSection.is(“:visible”)) {
$navlink.removeClass(‘navMenu’).addClass(‘navMenu-exit’);
} else {
$navlink.removeClass(‘navMenu-exit’).addClass(‘navMenu’);
}
$navSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.navSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});

$(“.icon”).click(function() {
var icon = $(this),
input = icon.parent().find(“#search”),
submit = icon.parent().find(“.submit”),
is_submit_clicked = false;

// Animate the input field
input.animate({
“width”: “165px”,
“padding”: “10px”,
“opacity”: 1
}, 300, function() {
input.focus();
});

submit.mousedown(function() {
is_submit_clicked = true;
});

// Now, we need to hide the icon too
icon.fadeOut(300);

// Looks great, but what about hiding the input when it loses focus and doesnt contain any value? Lets do that too
input.blur(function() {
if(true) {
input.animate({
“width”: “0”,
“padding”: “0”,
“opacity”: 0
}, 200);

// Get the icon back
icon.fadeIn(200);
};
});
// Get the modal
var modal = document.getElementById(‘myModal’);

});

$(document).ready(function () {
$(‘.nav-list> a’).click(function(){
if ($(this).attr(‘class’) != ‘active’){
$(‘.nav-list >ul’).slideUp();
$(this).next().slideToggle();
$(‘.nav-list a’).removeClass(‘active’);
$(this).addClass(‘active’);
}
else
{
$(this).next().slideUp();
$(this).removeClass(‘active’);
}
});
});

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *