بانک مرکزی در واکنش به گمرک ایران در خصوص آمارهای تراز تجاری کشور اعلام کرد: منبع آمار صادراتی اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی، سامانه جامع تجارت...