مقاومت فلسطین پس از پایان ضرب الاجلی که به صهیونیستها داد حملات موشکی شدیدی به عمق رژیم صهیونیستی انجام داد و این موشکباران سبب تخلیه کنیست و نیز...