ترجمه سند شماره PM0086E1 ارسالی از سازمان جهانی گمرک درخصوص شکاف دیجیتالی

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
شماره180866/1698/36/710/18
ضمیمه

بسمه تعالی

29/7/1381

180866/1698/36/710/18


جناب آقای بهشتیان


معاونت محترم امور گمرکی


با سلام


احترامأ ،‌به پیوست خلاصه ترجمه سند شماره


PM0086E1

ارسالی از سازمان جهانی گمرک درخصوص شکاف دیجیتالی جهت استحضار و بهره برداری
ایفاد می گردد.


محمدحسن افشار


مدیرکل دفترهمکاریهای بین الملل


 


شکاف دیجیتال


DIGITAL DIVIDE


دفتر همکاریهای بین الملل


دپارتمان تکنیک های گمرکی و مبارزه با تخلفات گمرکی


مقدمه :‌


بسیاری از اقتصاددانان ،‌متخصصان و صاحبنظران براین اعتقادند که
در سالهای اخیر ،‌انقلاب مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است . این انقلاب
بسیاری از جنبه های اقتصادی  و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است.
روابط اقتصادی بین افراد ،‌شرکتها و دولتها متحول شده است، بطوریکه بهره برداری
از فرصتها زودگذر عرصه جدیدی را در عرصه رقابت گشوده است. تا آنجا که کشورهایی
که از این مسیر تحول عقب افتاده باشند ،‌نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد
جهانی و کاهش آهنگ رشد اقتصادی نخواهد داشت.


یکی از پدیده های جدید که شتاب به مؤسسات اقتصادی کشور می دهند.
برخورداری هر چه بیشتراز تکنولوژی اطلاعات است. بنابراین کشورهای کمتر توسعه
یافته که در انجام مبادلاتشان هنوز از روشهای سنتی استفاده می نمایند، بایستی
با مشارکت و همکاری کشورهای توسعه یافته با رعایت موارد زیر درجهت کمتر شدن این
فاصله و شکاف دیجیتالی تلاش کنند:

  


آموزش نیروی انسانی (جهت آشنایی با فن آوری اطلاعاتی و فراهم
نمودن زمینه خدمات استفاده از اینترنت )

  


ترویج و تشویق واحدهای اقتصادی و کارآفرینان برای توسعه اقتصادی
پایدار و از بین بردن فقر و تنگدستی به ویژه از طریق استخدام نیروی جوان، توسعه
ظرفیت نیروی انسانی و ایجاد آگاهی و مشارکت .


از آنجا که غالب آمدن بر معضل شکاف دیجیتالی مستلزم تلاش فراگیر
بین المللی است در این راستا سازمان جهانی گمرک خواهان افزایش افزایش تلاش کلیه
اعضا برای هماهنگی و اثربخشی فعالیت کشورها جهت کمتر نمودن این فاصله دیجیتالی
می باشد. به طوری که در آخرین جلسه کمیته خط مشی به حل معضل شکاف دیجیتالی
تصریح و توصیه نموده واز کشورهای عضو خواسته شده که تلاشی فراگیر در جهت رفع
این چالش بنمایند.


 


شکاف دیجیتالی


در سمپوزیوم تکنولوژی اطلاعات سازمان جهانی گمرک که مورخ 11 و
12 فوریه سال 2002 در دفتر مرکزی سازمان جهانی گمرک


WCO

برگزار شد موضوع شکاف دیجیتال با جزئیات کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .


باتوجه به تأثیری که شکاف دیجیتال بر کشورها و مناطق دارد
موافقت گردید که گمرکات بطور جدی در تلاشهای بین المللی و ملی بعنوان پل
ارتباطی شکاف دیجیتالی مشارکت نمایند.


 


شکاف دیجیتال و گمرک


سابقه :

1. 

شورای همکاری گمرک در نود و هفتمین و
نود و هشتمین جلساتش در ژوئن 2001 رسمأ بیانیه شورای «بیانیه باکو»‌ درخصوص
تجارت الکترونیک را پذیرفت. در این بیانیه از دبیرخانه درخواست گردید که
استراتژی تجارت الکترونیک را تدوین نموده بطوریکه جهت پذیرش رسمی به شورا و
کمیسیون خط مشی در ژوئن سال 2002 ارائه گردد.

2. 

استراتژی تجارت الکترونیکی

WCO

تأکید ویژه بر انتظارات جامعه تجاری از گمرکات برای مدیریت مرزی جهت اظهار کالا
با استفاده از رویه ها و ملزومات داده ای هماهنگ در یک شبکه بازدارد.

3. 

چالش کلی که ادارات گمرک با آن مواجهند فعالیت در یک محیط مدرن
الکترونیکی باحداکثر کارآمدی و اثربخشی می باشد برای نیل به این هدف گمرکات
باید از اکثر فرصتهای تجارت الکترونیکی جهت بهبود اقدامات و تشریفات فعلی گمرکی
بهره برداری نمایند و مکانیزمهای جدید تحویل که ما حصل تغییر در اقدامات تجاری
است را چه در حال و چه در آینده تدوین نمایند. گمرکات باید حداکثر استفاده
بهینه از فرصتهای حاصل از تکنولوژیهای ارتباطات و اطلاعات را به طور کلی و
تجارت الکترونیکی بطور اخص ،‌برای عملیات داخلی و خارجی ، شامل آموزش ظرفیت
سازی ،‌را داشته باشند.

4. 

دراین زمینه استراتژی تجارت الکترونیکی

WCO

بطور کامل سطوح مختلف توسعه در بین اعضاء سازمان جهانی گمرک را برحسب
زیرساختهای تکنولوژی اطلاعات


(IT)

واستفاده از اینترنت رامورد شناسایی قرار می دهد و در نتیجه خواهان افزایش تلاش
کلیه اعضا بویژه برای هماهنگی و اثربخشی بیشتر بین کشورها و انجمن های اعطا
کننده


(Donor)

جهت ارتباط به بخش دیجیتال است . به طور کلی «بخش دیجیتال»‌ بعنوان شکاف بین
کشورهاییکه دسترسی به زیرساختهای ارتباطی ـ مخابراتی و بالطبع توانایی بکارگیری
اینترنت رادارند با آنهاییکه فاقد چنین زیرساختهایی هستند توصیف شده است.

5. 

بیشتر ابهامات درخصوص  شکاف دیجیتال بین کشورهای توسعه یافته و
در حال توسعه و به ویژه در اینجا کشورهای کمتر توسعه یافته


(LDC)

می باشد که ناشی از نفوذ ارتباطات مخابراتی در شش قاره می باشد . ارقام وجداول
زیرگواه بر این است.


وجود شکاف دیجیتال در کشور به درآمدوتحصیلات بستگی دارد اما
جنبه هایی همچون اندازه و نوع خانواده ، سن ،‌جنسیت ،‌نژاد و زبان ، سوابق و
موقعیت مکانی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. اطلاعات بیشتر از طریق
مطالعه شکاف دیجیتال که توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه


(OECD)

تحت عنوان «مفهوم دیجیتال» منتشر گردیده بدست می آید.


اقدامات بین المللی :


در طی برگزاری سمپوزیوم کارگاههای آموزشی درتاریخ 11 و 12 فوریه
سال 2002 که به موضوع شکاف دیجیتالی اختصاص داده شده بود. کارشناسان سطح بالا
از بانک جهانی،‌ سازمان ملل و همچنین اتحادیه اروپا


(EU)

سوابق اطلاعاتی کلی در مورد پدیده شکاف دیجیتال تهیه نمودند تا به درک بهتر
موضوع سایت گذاری و مشکلات مرتبط با آن کمک کرده باشند. خط مشی بانک جهانی در
مورد شکاف دیجیتال برای مثال بر چهارپایه استوار گردیده است :

  


دسترسی و ارتباط

  


اصلاح خط مشی

  


اصلاح مقررات

  


استراتژیهای ملی برای ساختار زیربنایی اطلاعاتی ،‌تحصیلات
بالاتر ،‌جنسیت


دبیرکل سازمان جهانی گمرک

WCO

در اظهارنظری نزدیک با سمپوزیوم


(IT)

بیان نمود که شکاف دیجیتال موضوعی اثرگذاری برکشورها و مناطق بوده به طوریکه
مستلزم تلاش فراگیر بین المللی می باشد. لذا


WCO

و گمرکات نقش ومسئولیت مهمی جهت مشارکت در تلاشهای ملی و بین المللی به منظور
غالب آمدن بر شکاف دیجیتال خواهند داشت در این زمینه سمپوزیوم


(IT)

فرصتی عالی جهت آگاهی از اقدامات متنوع بین المللی چه دربخش عمومی و چه در بخش
خصوصی فراهم نموده است.


در این میان کار گروه هشت و سازمان ملل بیشتر جلب نظر می نماید.
تا جایئکه به کارگروه هشت در مورد ارتباط با شکاف دیجیتال مربوط میشود توضیح
داده شد که سران ایالات و دولتها در نشست اکیناوای ژاپن که در جولای سال 2000
برگزار گردید منشور اکیناوا در مورد انجمن اطلاعاتی را پذیرفتند ونیروی کار
فرصت دیجیتال را با طرح یک برنامه کاربردی واقعی دایر کردند.


سران گروه هشت در نشست جنوای ایتالیا در جولای سال 2001 گزارش
(نیروی کار فرصت دیجیتال )‌


(DOT)

را با تأکید برنکته کاربردی ذیل امضاء نمودند:

  


کمک به تشکیل و حمایت از استراتژی الکترونیکی ملی در کشورهای در
حال توسعه و اقتصادهای نوظهور،

  


بهبود ارتباطات و افزایش دسترسی و کاهش هزینه ها،

  


افزایش توسعه ظرفیت نیروی انسانی،‌ایجاد بینش و آگاهی و مشارکت،

  


ترویج وتشویق واحدهای اقتصادی و کارافرینان برای توسعه اقتصادی
پایدار ،

  


تشکیل و حمایت مشارکت جهانی در بیان خط مشی بین المللی جدید و
موضوعات فنی ناشی از اینترنت و


ICT
،

  


تشکیل و حمایت از نواوریها برای

ICT

در کشورهایی که کمتر توسعه یافته اند،

  


پیشبرد

ICT

برای مراقبت بهداشتی وحمایت در برابربیماری ایدز


HIV/AIDS

و سایر بیماریهای واگیردار و قابل انتقال،

  


تلاش ملی و بین المللی به منظور حمایت از ایجاد تقاضاها و
ظرفیتهای محلی

  


اولویت بندی

ICT

درگروه هشت و سایر برنامه ها و خط مشی های کمک به توسعه و افزایش هماهنگی در
فعالیتهای چندجانبه .


جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره گروه کاری فرصتهای دیجیتال به
آدرس ذیل در اینترنت مراجعه شود:


http//www.dotforce.org


9. در ماه می سال 2001 سازمان ملل سومین کنفرانس ملل متحد را
درباره کشورهای کمتر توسعه یافته


(LDCIII)

در بروکسل بلژیک برگزار نمود و بیانیه بروکسل را پذیرفت همچنین برنامه عملی
برای دهه 2001 الی 2010 را برای موضوعاتی که بعنوان عوامل ایجاد شکاف دیجیتال
شناسایی شده اند را بیان نمودند. نشست سازمان جهانی


WTO

درنوامبر 2001 در دوحه قطر به کشورهای


(LCD-III)

اشاره نمود و اعضاء و به جامعه بین المللی جهت انجام تعهداتشان جهت مساعدت در
این کار گوشزد نمود.


10. سازمان ملل همچنین دستور کار گروه کاری

(ICT)

را جهت تسهیل ارتباطات جهانیو توزیع منافع حاصل از تحول دیجیتالی را معرفی
نمود. هیئت جدید شامل برنامه توسعه سازمان ملل متحد


(UNDP)

، بانک جهانی واتحادیه ارتباطات مخابراتی بین المللی


(ITU)

با شرکایی همچون بانکهای توسعه منطقه ای فروشندگان بین المللی و سازمانهای
غیرانتفاعی به منظور کمک به تجهیز منابع طبق برنامه ها و اقدامات عمل کرده
همچنین با تیمهای اجرایی که موضوع گروه کاری فرصتهای دیجیتال گروه


G8
را دنبال می کند همکاری نزدیک خواهد داشت .


11. گروه کاری

ICT

به طور مستقیم درگیر برنامه ها و فعالیتهای اجرایی نخواهد بود بلکه از طریق
مؤسسات موجود ومکانیزمهای تسهیل ایجاد مشارکتهای جدید عمل خواهد کرد هدف گروه
کاری فراهم نمودن زمینه رهبری برای سازمان ملل متحد در استراتژیهای فرموله شده
برای توسعه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و تلفیق این دو تکنولوژی درجهت نیل
به توسعه خواهد بود. این امر زمینه آمادگی برای حضور در نشستهای جهانی درباره
انجمن اطلاعاتی که در سال 2003 در ژنو (سوئیس) و در سال 2005 در تونس برگزار
خواهد گردید را فراهم می سازد. برنامه محلی گروه کاری


ICT

شامل موارد ذیل می باشد :

  


ارتقای تعهد رهبران سیاسی از طریق سازماندهی سمینارهای ملی برای
هدایت دولت و حکومت هیئت وزراء و سایر سیاستگذاران درباره پتانسیل


ICT
برای ریشه کنی فقر و برای پیشبرد اهداف توسعه مشتمل بر تحصیلات، بهداشت ، دولت
الکترونیک و تجارت الکترونیک

  


تشکیل وب سایت برای گروه کاری


http://www.unicttaskforce.org

و درگاه اینترنتی و گسترش این وب سایت همچنین اهداف مربوطه جهت انجام خدمت
بصورت مرکزی ، برای ارائه تجربیات و رویه های برتر کسب شده همچنین وب سایتی که
شامل پیشنهادات مربوط به خط مشی گروه کاری و فهرست جهانی فعالیتهای


ICT
خواهد بود.

  


توسعه شبکه هایی از سهامداران علاقمند به شرکت در

ICT
جهت گسترش بخش عمومی وخصوصی غیرانتفاعی و هدایت شرکتهای سهامداری منطقه ای و
جهانی

  


افزایش تجهیز منافع از طریق مکانیزمهای ابتکاری سرمایه گذاری به
اتفاق شرکای عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی برای برنامه های توسعه ای


ICT

  


مساعدت کشورهای در طراحی راهبردهای ملی و منطقه ای

ICT

  


حمایت مشارکت جهانی در بیان موضوعات تکنولوژیکی و خط مشی بین
المللی ناشی از


ICT

و اینترنت

  


بهبود قابلیت ارتباط وافزایش دسترسی و کاهش هزینه ها

  


پیشبرد

ICT

برای مراقبت بهداشتی و مبارزه با ویروس ایدز و سایر بیماریهای واگیردار قابل
سرایت

  


ترویج و تشویق واحدهای اقتصادی و کارآفرینان خانم، استخدام
نیروی جوان، توسعه ظرفیت نیروی انسانی و ایجاد آگاهی و مشارکت

  


ابلاغ موضوعات توسعه ای

ICT

به دبیرکل


گمرک و شکاف دیجیتال :


همانطور که در اظهارات نهایی دبیرکل در سمپوزیوم تکنولوژی
اطلاعات


WCO

اشاره گردید گمرک نیز مانند سازمان جهانی گمرک


WCO

باید بهترین نحوه مشارکت در پیشبرد تلاشها برای پرکردن شکاف دیجیتال را تعیین
نماید. برای چندین سال گمرک پرچم دار توسعه استانداردهای بین المللی مبادله
الکترونیکی داده ها


(EDI)

برای ادارات گمرک بوده است.


WCO

روشی برای ارتقای


EDI

در نتیجه گمرک در بسیاری از کشورها اولین معرفی کننده سیستمهای


EDI

محسوب شده و در اجرا و توسعه زیرساختهای مخابراتی مشارکت داشته است. اجرای
موفقیت آمیز تجارت الکترونیک در تشریفات گمرکی چه برای ترخیص محمولات و چه برای
مسافران مستلزم تخصیص منابع مهم بوده که در اکثر موارد توسط کشورها و مؤسسات
خیریه صورت می پذیرد.


12. مطالعات بین المللی به شرکت

ICT

در توسعه تأکید کرده است . در این زمینه


WCO

پیشنهاد کرده که زمینه استفاده از اتوماسیون جهت مقاصد گمرکی واعمال مقررات
الزام آور مربوط به


ICT

موجود در کنوانسیون اصلاحی کیوتو که
ابزار بین المللی اثربخش در برنامه های توسعه ملی می باشد را در سالهای آینده
فراهم گردد.


13. افزایش قابلیتها بعنوان یک عنصر ضروری در هر برنامه عملی
جهت کمک به کشورها در مسیر نیل به توسعه درنظر گرفته شده است.


WCO

چندین سال در فراهم نمودن مساعدتهای فنی و آموزشی برای موضوع


ICT

و تجارت الکترونیک فعال بوده و شبکه کارشناسی و اطلاعاتی خود را در اختیارکلیه
اعضاء قرار خواهد داد.


نتیجه :


برنامه راهبردی تجارت الکترونیکی سازمان جهانی گمرک

WCO
مستلزم این است که بیانیه باکو راهنمای کاربردی اعضاء جهت ایجاد اهداف و برنامه
های بلندمدت گمرک الکترونیکی را فراهم نماید. در همین راستا مشارکت گمرک جهت
انجام اهداف و برنامه های مربوط به شکاف دیجیتال توسط گروه هشت ونیروی کاری ملل
متحد


(UN)

آغاز شده است.


حسب پذیرش شورا سازمان جهانی گمرک باید :

  


راهبرد تجارت الکترونیکی را به همراه اطلاعات مربوط به
کنوانسیون کیوتو، خطوط راهنمای


ICT

و همچنین برنامه های آموزشی وکمکهای فنی


WCO

به

G8
،‌

UN
را در اختیار اعضا قرار دهد به طوریکه گمرکات در برنامه های عملیشان در شکاف
دیجیتال مشارکت نمایند.

  


شریکی برای گمرک در فعالیتشان باشد به ویژه برای اجرای واقعی
وظایفشان ،‌و

  


با
UN
ارتباط برقرار گرده و درصدد مشارکت در نشست جهانی مربوط به انجمن اطلاعاتی

(WSIS)
که طبق برنامه زمانبندی درتاریخ 10 الی 12 دسامبر سال 2003 در ژنو در سال 2005
درتونس خواهد شد ، باشد. (ت.گ.14- 1698)


 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *