تصویب نامه هیئت وزیران ٠٦/٠٣/١٣٨٢

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۳/۰۶
شماره50979/1/102/82
ضمیمه

9162/ت
28626 هـ


27/2/1382


رئیس جمهور


تصویب نامه هیئت وزیران


بسمه تعالی


سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت
وزیران در جلسه مورخ 21/2/1382  بنا به پیشنهاد شماره 25308/101 مورخ
17/2/1382  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرایی جزء (3) بند  ب تبصره (4)
قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:


آئین نامه اجرایی جزء (3) بند ب تبصره
(4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

ماده 1 ـ
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود که در سال 1382 کارکنان غیر ماهر داوطلب
خود را بازخرید نمایند.

تبصره ـ
بازخریدی کارکنان غیر ماهر موضوع این ماده در صورتی امکان پذیر است که افراد
یادشده ، واجد شرایط بازنشستگی نباشند.

ماده 2 ـ
تشخیص نیروهای غیر ماهر بر عهده کمیته برنامه ریزی نیروی انسانی ،موضوع ماده
(2) آئین نامه اجرائی بندهای  ب و ج ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 53381/
ت 22968 هـ مورخ 24/11/1379 می باشد.

تبصره ـ
درخواست بازخرید سنوات خدمت افراد داوطلب به صورت کتبی و از طریق ارایه به واحد
کارگزینی یا عناوین مشابه جهت طرح در کمیته این ماده خواهد بود.

ماده 3ـ
به کارکنان غیر ماهر وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع این آئین نامه علاوه بر
وجوه مربوط به بازخرید سنوات خدمت بر اساس قوانین و مقررات مربوط ، معادل چهل و
پنج  (45) روز آخرین حقوق ،فوق العاده شغل و فوق العاده جذب ، بعنوان وجوه
بازخریدی تشویقی پرداخت می شود.

تبصره ـ
در محاسبه وجوه بازخریدی موضوع این ماده ،کسر سال چنانچه زاید بر شش ماه باشد
یک سال و در غیر اینصورت به نسبت مدت ملاک عمل قرار می گیرد.

ماده 4‌ـ
وجوه مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت افراد موضوع این آئین نامه ،از طریق
فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرایی به صورت جمعی ـ خرجی تامین می گردد.

تبصره 1
ـ پرداخت وجوه بازخریدی از محل منابع موضوع این ماده ،پس از تبادل موافقتنامه
دستگاههای اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکان پذیر می
باشد.

تبصره 2
ـ چنانچه سازمانها و واحدهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرایی موضوع این آئین
نامه ،افراد متقاضی بازخریدی داشته باشند ولیکن اموال منقول مازاد قابل فروش
برای تامین وجوه بازخریدی نداشته باشند ،در صورت تامین اعتبار از طریق فوق توسط
دستگاه متبوعه ،بازخرید سنوات خدمت افراد یاد شده ،امکان پذیر خواهد بود.

 


محمد رضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


 


بسمه تعالی


50979/1/102/82

6/3/1382

رونوشت
به :

ستاد
نظارت گمرکات استان

کلیه
گمرکات مستقل

اداره کل
ـ دفاتر کل ستاد گمرک ایران جهت اطلاع و اقدام لازم

 


مصطفی قنادها


معاون اداری و مالی

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *