تعلق مالیات برارزش افزوده وعوارض به واردات طلاوسایر کالاوتجهیزات دارای معافیت حقوق ورودی

طبقه بندی1392
شماره123402/97865/113/778/73/302
ضمیمه 3820952.jpg

بسمه تعالی

123402/97865/113/778/73/302
31/06/1392

ستاد نظارت گمرکات استان …………/ اداره کل گمرک ………..

باسلام و احترام

-بپیوست تصاویر رونوشت نامه شماره 82430 مورخ 23/5/1392 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی و نامه شماره7 10644/ 19010 مورخ 16/6/92 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ، در خصوص تعلق مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به واردات طلا و سایر کالا و تجهیزات دارای معافیت حقوق ورودی ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال و اعلام میدارد :

1- با توجه به نظریه سازمان امور مالیاتی کشور ، طی نامه شماره 23912 /200 مورخ 2/12/1391 ، از آنجا که برقراری هرگونه معافیت مالیاتی ، صرفاً تابع مقررات بندهای (1) الی (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد ، معافیت مالیاتی را به استناد تعریف موسع از بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی نمی توان برقرار نمود. بنابر این اینگونه کالاها ( کالاهای دارای معافیت حقوق ورودی بموجب ماده 119 قانون امور گمرکی و سایر قوانین ، تصویب نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی ، نظیر قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران راجع به معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی) مشمول اخذ مالیات ارزش افزوده و عوارض وفق ترتیبات مقرر در ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
2- چنانچه کالاهای مشمول معافیت حقوق ورودی فوق الذکر ، بدون وصول مالیات بر ارزش افزوده ترخیص شده است ، ( بدون در نظر گرفتن مهلت مرور زمان ) فهرست کامل و مشخصات کالا وصاحب کالا و مبلغ کسر دریافتی طبق جدول ذیل به سازمان امور مالیاتی و رونوشت آن به این مرکز اعلام و ارسال ، و پیگیری لازم جهت اطمینان از وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی معمول گردد.
3- در موارد آتی ، برای عموم کالا های مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ، در صورت کسر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی صاحبان کالا ، نیز فهرست کامل و مشخصات کالا و صاحب کالا و میزان کسر دریافتی ، مطابق مشخصات جدول ذیل به سازمان امور مالیاتی اعلام و پیگیری لازم جهت حصول اطمینان از پرداخت کسر دریافتی به سازمان امور مالیاتی ، از طریق آن سازمان صورت پذیرد و مورد مشمول صدور مطالبه نامه کسر دریافتی از سوی گمرک نخواهد بود.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *