مشهد ـ نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: مرزنشینان ما تقویت کننده مرزبانهای کشور هستند و فعالیت اقتصادی آنان به کاهش مساله قاچاق و رونق...