دستورالعمل اجرایی تعیین ارزش

طبقه بندی1390
شماره238563/24/382
ضمیمه 4559403.jpg

معاونین / مدیران کل ستادی
ناظرین / مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی

موضوع : دستورالعمل اجرایی تعیین ارزش

با سلام و احترام
با توجه به تصویب قانون جدید امور گمرکی و ملغی اثر شدن قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بموجب ماده 165 قانون از زمان لازم الاجراء شدن (10/10/1390) ، بمنظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تشریفات گمرکی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و تا تصویب آئین نامه و ضوابط اجرایی ، در تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی بموجب مواد 14 لغایت 16 قانون امور گمرکی بشرح ذیل اقدام لازم بعمل آید :
الف) تعیین ارزش کالاهای وارداتی :
1- ارزش گمرکی کالای ورودی بر اساس سیاهه خرید وسایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و ‌طبق ‌شرایط‌ وضوابط مقرر در ماده 14 قانون می بایست اظهار شود .
2- کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را طبق بند الف تا ث ماده 15 قانون تعیین نماید.
3- دربررسی ارزش گمرکی کالا طبق بند الف و ب ماده 15 در صورتیکه کالای مثل یا مشابهی با ارزش قابل قبول سابقه ترخیص داشته باشد ارزش کالا با مقایسه با ارزش کالای

1 از 5

صادراتی مثل یا مشابه به شرط اینکه از همان کشور مبدأ و همزمان با تاریخ خرید(پروفرم) کالای مورد اختلاف خریداری شده باشد تعیین می‌شود.
4- هرگاه بر اساس بند الف و ب ماده 15 قانون ، نتوان ارزش کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند پ بشرح ذیل تعیین می گردد :
الف – بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده یا مثل یا مشابه آن در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش گذاری در بیشترین حجم به افراد غیروابسته به فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی واردکننده) ، با کسر موارد زیر تعیین خواهد شد :
1- الف) سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا ( طبق جداول قانون بودجه سال 1390 سود عمده فروشی 8 (هشت درصد ) تعیین شده است )
2- الف) هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا مانند کرایه حمل ، بیمه ، و غیره (7 هفت درصد)
3-الف) حقوق ورودی و سایر پرداختی هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است .
ب) در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی عمده فروشی ، بر اساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در سطح دوم (توزیع کننده ها و بنکداران ) با کسر 12 (دوارده درصد ) ( طبق جداول قانون بودجه سال 1390) مبنای قیمت عمده فروشی قرار گیرد.
5- ارزش کالائی را که نمی‌توان بر اساس بند الف تا پ ماده 15 قانون تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند ت ماده 15 قانون ( ارزش محاسباتی) از جمع اقلام زیر تعیین خواهد شد :
1 – ارزش‌مواد وکلیه‌هزینه‌های‌ساخت ‌یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدإ بکار رفته است؛
2 – سود و مخارج کلی که صادر کننده در کشور مبدإ در قیمت فروش کالا منظور نموده است ؛
3 – سایر مواردی که طبق ماده 14 قانون باید به ارزش مندرج در اسناد خرید افزوده شود .
تبصره 1 – منظور از مخارج کلی فوق الاشاره هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش گذاری است که در بند اول منظور نشده است .

2 از 5

تبصره 2 – صحت اطلاعات موارد بند 1 و 2 در صورت ارائه از طرف وارد کننده می بایست به تأیید مقامات صلاحیتدار (اتاق بازرگانی و رایزن بازرگانی و سفارت جمهوری اسلامی ایران) و یا شرکت های بازرسی بین المللی مورد تأیید گمرک ایران برسد.
6- اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق بند الف تا ت ماده 15 قانون تعیین کرد ارزش‌گمرکی‌آن بر اساس بند ث ماده 15 قانون بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد فوق الذکر تعیین خواهد شد.
تبصره 1: درمواردیکه ارزش خودرو ، ماشین آلات راهسازی ، جرثقیل ، لیفتراک ، کمباین و تراکتور و ماشین آلات مشابه بر اساس قیمت‌های صادراتی تعیین می‌شود فهرست مورد استناد باید مستقیما از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و همچنین صحت مندرجات آن بوسیله مقامات صلاحیت دار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی ) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور ) گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.
این فهرست هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی شرکتهای مربوطه و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کمیته تبصره 6 قانون خودرو یا دفتر تعیین ارزش حسب مورد بررسی و ارزش تعیین خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که قیمت فروش کالا در بازارهای اینترنتی (فروشگاههای بر خط on line ) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد با کسر سود (20) بیست درصد ازروی فهرست قیمت عمده فروشی و کسر سود( 40 ) چهل درصد از روی فهرست خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود .

3 از 5

تبصره 3- ارزش گمرکی بر اساس موارد زیر تعیین نمی‌شود :
الف) قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولید شده در داخل کشور
ب) ارزشهای غیر واقعی و بدون مستند
7- گمرک می تواند دربررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائما تغییر قیمت می یابد (بورسی) از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی ) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را بررسی و تعیین نماید.
10- اصطلاحات بکار رفته در قانون و این دستورالعمل دارای مفاهیم زیر می‌باشد:
الف – “ کالای مثل ” کالایی است که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی و ظاهری ، کیفیت و شهرت یکسان باشد .
ب – “ کالای مشابه ” کالایی است که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد و از نظر تجاری قابلیت مبادله داشته باشد . کیفیت کالا ، شهرت آن و وجود یک علامت تجاری از جمله عوامل تعیین کننده در تشخیص کالای مشابه ، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
تبصره 1- کشور مبدأ کالای « مثل» یا « مشابه» می بایست یکسان باشد.
تبصره 2- در صورت عدم وجود کالای مثل یا کالای مشابه تولید شده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده آنگاه کالاهای تولید شده توسط سایر اشخاص مد نظر قرار خواهد گرفت.
ت- “ همزمان ” زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأء ثابت بوده است.
ث نرم افزارهای تجاری : نرم افزارهایی هستند که بصورت انبوه تولید، بازاریابی و به بازار مصرف رایانه عرضه می گردند.

4 از 5

ب) تعیین ارزش کالاهای صدوری :
ارزش گمرکی کالای صدوری ، طبق ماده 16 قانون تعیین می گردد و تا تصویب آئین نامه اجرایی و تشکیل ساختار دفتر تعیین ارزش در خصوص ارزش کالای صادراتی ، ارزش های صادراتی مصوب کمیته دائمی نرخ گذاری موضوع ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک عمل خواهد بود .
عباس معمارنژاد

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *