دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۱/۲۶
شماره284827 / 863 / 82
ضمیمه

“ بسمه تعالی ”

 

                                                                                                                                                  تاریخ : 22 / 10 / 82

                                                                                                                                               شماره : 61588 / 1

                                                                                                                                       پیوست : دارد

 

           احتراما” ، پیرو بخشنامه شماره 23702/1 مورخ 9/6/82 این سازمان در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی مستخدمین پیمانی براساس ضوابط نقل و انتقال جق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه ، موضوع ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی ، دستورالعمل اجرایی آن در 8 بند به همراه ضمائم مربوط به پیوست ارسال میگردد .

ضروریست مستخدمین مذکور قبل از ارائه درخواست تغییر صندوق از مفاد دستورالعمل فوق مطلع و براساس مدارک مورد نیاز این سازمان درخواست خود را جهت انجام مراحل انتقال حق بیمه از صندوق‌های قبلی به واحدهای استانی این سازمان ارسال نمایند . /ق

 

 

                                                             سید عبدالحسین ثابت

                                                            معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

                                                           و رئیس سازمان

“ بسمه تعالی ”

 

                                                                                                                                تاریخ : 26 / 11 / 1382

شماره : 284827 / 863 / 82

 

رونوشت به :

حوزه نظارت گمرکات استان

گمرکات مستقل مستقر در تهران و شهرستانها

ادارات کل دفاتر ستاد گمرک ایران ، بانضمام دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری و دو برگ فرم مربوط به آن جهت آگاهی و ابلاغ به کارکنان مورد نظر ./

 

                                                                                   مصطفی قنادها

 

 

 

 

دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان پیمانی

 

براساس ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه موضوع ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 23702/1 مورخ 9/6/1382 ریاست سازمان بازنشستگی کشوری ، مستخدمان پیمانی میتوانند صندوق بازنشستگی کشوری را بعنوان صندوق بازنشستگی خود انتخاب نمایند ، لذا بمنظور وحدت رویه در جهت ایجاد تسهیلات لازم در امر تغییر صندوق کارکنان موصوف ، درخواست اشتراک آنان براساس دستورالعمل ذیل انجام خواهد پذیرفت :

1- مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری دارند ، میتوانند درخواست کتبی خود را از طریق تکمیل فرم شماره یک بضمیمه آخرین حکم کارگزینی ، مستقیما” یا بوسیله پست سفارشی یا از طریق دستگاه متبوع خود به واحد استانی محل اشتغال تقدیم نمایند .

1/1- پس از وصول درخواست و ثبت تقاضای مستخدم در واحدهای استانی صندوق بازنشستگی کشوری ، این صندوق حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب را به دستگاه ذیربط مستخدم منعکس تا نسبت بصدور حکم تغییر صندوق از تاریخ ( اولین روز ماه بعد از تقاضا ) و واریز کسور بازنشستگی بحساب جاری 55555 بانک صادرات ایران اقدام نماید .

2/1- تاریخ اشتراک مستخدم پیمانی ، تاریخ ( اولین روز ماه بعد از تقاضا ) میباشد .

2- نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین پیمانی مطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی مشترک این صندوق میباشد ( در حال حاضر سهم مستخدم 9 درصد ، سهم کارفرمایی 5/13 درصد مجموعا” 5/22 درصد است ) .

3- نحوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی قبلی و تعیین مبلغ مابه‌التفاوت .

1/3- واحدهای استانی و در مرکز اداره کل استان تهران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از اشتراک مستخدم پیمانی با ارسال نمونه فرم شماره 2 بهمراه تصویر تقاضای کتبی وی بصندوق بیمه‌ای نسبت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام لازم را بعمل میآورد .

2/3- متعاقب انتقال حق بیمه یا کسورات بازنشستگی قبلی مستخدم پیمانی بحساب صندوق بازنشستگی کشوری ، واحدهای استانی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از وصول سوابق از تامین اجتماعی و حکم تغییر صندوق از ناحیه دستگاه محل اشتغال منقاضی ضمن کنترل میزان کسور منتقل شده ، میزان مابه‌التفاوت متعلقه مستخدم را محاسبه و از طریق دستگاه متبوع مستخدم پیمانی به وی اعلام تا نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام نماید .

3/3- محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و نحوه پرداخت حسب مواد 3 الی 5 ضوابط نقل و انتقال بیمه‌ای مصوب 4/4/1380 صورت خواهد پذیرفت .

4- احتساب سوابق خدمت تمام وقت قبلی اینگونه مستخدمین که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نکرده‌اند ( اعم از خدمت دولتی و سربازی ) با تقاضای آنان و دریافت کسور بازنشستگی( سهم مستخدم و کارفرما ) از مستخدم ، بر مبنای جکم زمان تقاضا از لحاظ بازنشستگی و وظیفه امکانپذیر میباشد . در اینصورت تقاضای کتبی میبایست به واحد استانی ذیربط تسلیم گردد .

5- در صورتیکه رابطه استخدامی مستخدم پیمانی به هر دلیل با دستگاه دولتی قطع گردد و نتواند صندوق بیمه‌ای خود را تغییر بدهد در صورت تمایل میتواند اشتراک خود را با صندوق بازنشستگی کشوری حفظ نماید .

در اینصورت پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرمایی را براساس آخرین مبلغی که کسور پرداخت نموده ، با رعایت حداقلها و افزایش درصد حقوق سالانه ، شخصا” یا از طریق بخشهای غیردولتی که بعدا” به استخدام درمیآید ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و رسید آنرا دریافت نماید .

تبصره چنانچه ظرف مدت 6 ماه متوالی با یکسال متناوب کسور یادشده به هر دلیل پرداخت نشود صندوق هیچگونه تعهدی در قبال مشترک به استثنای استرداد وجوه دریافتی مستقیم از ناحیه مستخدم را نخواهد داشت .

6- افراد موضوع بند 5 که از دستگاه دولتی خارج شده و در بخش خصوصی به خدمت اشتغال مییابند و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باقی مانده‌اند ، در صورتیکه به سبب انجام وظیفه ( ناشی از کار ) از کار افتاده و یا فوت شوند ، یا بطور عادی از کار افتاده شوند و مراتب به تایید 3 نفر از پزشکان متخصصی که صندوق بازنشستگی کشوری معرفی مینماید ، برسد ، با پیشنهاد این صندوق برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث پس از تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بعمل خواهد آمد .

7- کلیه اسناد ، مدارک ، سوابق و اطلاعات استخدامی مستخدمین موضوع دستورالعمل حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری حفظ و چگونگی شیوه نگهداری آن وفق دستورالعملهای صادره از سوی صندوق بازنشستگی کشوری انجام خواهد گرفت .

8- مواردیکه در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است مطابق مقررات ناظر بر مستخدمین رسمی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود .

 

 

 

فرم شماره یک

 

فرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین پیمانی

( اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری )

 

 اداره کل / مدیریت / نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان …………………………..

 

با سلام

        اینجانب                                               به شماره مستخدم                                ضمن ارائه آخرین حکم استخدامی به آگاهی میرساند از تاریخ                         به اعتبار اشتغال در                                                      دارای سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی شعبه                                        و دارای شماره                             میباشم و با اطلاع کامل از جمیع مقررات و قبول تغییرات مربوطه ، در اجرای ماده42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی تقاضای اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری را دارم . ضمنا” تعهد پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه و نیز سنوات خدمت دولتی که از بابت آن کسور یا حق بیمه دریافت نشده است را مینمایم .

 

نشانی کامل محل خدمت :

تلفن تماس :

 

                                                                 نام و نام خانوادگی متقاضی

                                                                  امضاء    

function ChkFormcontent_form(formObj) {
if (formObj.checkValidation == ‘no’)
return true;
$(‘.validationError’).removeClass(‘validationError’);
window.validationFirstElement = null;
window.x001 = [];
var validate = true;
var validationMessages = [];
formObj.setAttribute(‘validated’, false);
if ((formObj.getAttribute(‘fileUploading’) * 1) > 0) {
alert(‘فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید.’);
return false;
}

if (!validate) {
alert(‘- ‘ + validationMessages.join(‘rn- ‘));
focusIntoElement(window.validationFirstElement);
return false;
}
for(var idx=0; idx< sisDetailContainers.length; idx++) {
if (!checkDetailContainersForm(sisDetailContainers[idx]))
return false;
}
formObj.setAttribute('validated', true);
$(formObj).find('input[name=x001]').val(window.x001.toString());

return true;

}

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *