دستورالعمل مشترک معاونت توسعه مدیریت ومنابع ومعاونت حقوقی ونظارت

طبقه بندی1393
شماره145168/342
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های 242739/92/113/14/71/532 مورخ 11/12/92 و2861/93/113/14/71/6مورخ 17/1/93ودستورالعمل مشترک معاونت توسعه مدیریت ومنابع ومعاونت محترم حقوقی ونظارت به شماره 47044/507/1140/109/54/25 مورخ 20/3/93 ودستورالعمل شماره 112714/109/7 مورخ 22/6/93 مقام محترم ریاست کل وضمن تاکید براجرای دستورالعمل های اخیر موارد ذیل مجددا یادآوری می گردد:
1- به جهت حفظ حقوق دولت وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی لازم است گمرکات اجرایی درصورت عدم وصول مبالغ تضامین بیمه ای ماخوذه وعدم ایفای تعهدات ازسوی صاحبان کالا، راس مهلت های مقرر برای پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ وبند( د ) ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ . وماده 20 قانون تسهیل نوسازی صنایع نسبت به اعمال ماده 7 و8 ق.ا.گ وهمچنین پیگیری وصول تضامین در اسرع وقت ماخوذه اقدام نمایند.
2- تغییر نوع تضامین ازضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی به تضمین بیمه ای برای ترخیص کالاهای موضوع مواد قانونی مورد اشاره در بند (1 ) یا جهت تمدید پروانه های ورود موقت مربوطه ، بدون موافقت قبلی ازسوی معاون فنی وامور گمرکی وابلاغ مراتب از سوی دفتر صادرات امکانپذیر نمی باشد.
3- با عنایت به آنکه قرارداد منعقده بین گمرک ج.ا.ا و شرکت بیمه معلم برای صدور بیمه نامه های جدید تمدید نگردیده لازم است دراسرع وقت ضمن بررسی دفاتر وپرونده های موضوع مطالبات گمرک از شرکت مذکور، اطلاعات مربوطه استخراج وضمن پیگیری موضوع ازطریق مکاتبه با شرکت بیمه معلم ،مراتب طی رونوشتی به حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع وحوزه معاونت فنی وامور گمرکی جهت آگاهی ارسال گردد. ضمنا باتوجه به آنکه بررسی پرونده های موضوع قرارداد با شرکت مزبور دردست رسیدگی می باشد تسریع درارسال اطلاعات درخواستی وپس از هماهنگی واحدهای فنی وامور گمرکی واداری مالی آن گمرک ضروری می باشد.

4- تمدید تاریخ سررسید بیمه نامه ها خصوصا دررویه ورود موقت برای پردازش پس از موافقت با تمدید پروانه وبارعایت دستورالعملها وضوابط ابلاغی برای هرفقره پروانه ورود موقت امکانپذیر می باشد .ضمنا مهلت اولیه تضامین تودیعی توسط صاحبان کالاباستناد ماده 82 آ.ا. ق.ا.گ. یکسال می باشدمگردر موارد استثناء که موضوع توسط دفتر صادرات اعلام خواهد شد.
5- با توجه به آنکه بررسی پرونده های ورود موقت در کمیته های مرکزی وفرعی وهمچنین انجام تشریفات گمرکی مستند به اطلاعات مندرج در سامانه ماده 7 ق.ا.گ. صورت می پذیرد لازم است گمرکات اجرایی نسبت به اجرای ماده 7 مربوط به پروانه های ورودموقت که تعهدات آنها در مهلت مقرر انجام نشده وهمچنین پیگیری وصول مبالغ تضامین بیمه ای اقدام نمایند بدیهی است مسئولیت های ناشی از تاخیر در اقدام موارد مزبور مستقیما برعهده مدیران گمرکات خواهد بود.

محمدرضا نادری مسعودکمالوند
معاون فنی وامورگمرکی معاون توسعه مدیریت
ومنابع

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *