ساده سازی روشهای ترخیص کالا

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۲/۲۳
شماره39024/8/59
ضمیمه

بسمه تعالی

 


39024/8/59


23/2/1382

گمرک
محترم ….


سلام علیکم


در اجرای
تأکیدات مقام ریاست کل مبنی بر ساده سازی روشهای ترخیص کالا، کاهش تشریفات و
تسریع در انجام امور و براساس مصوبات صدو نود و سومین جلسه شورای معاونین مورخ
18/12/81 مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:


1. 
به منظور تأمین حقوق دولت و
جلوگیری از مفقود شدن اظهارنامه ها، ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه اظهارنامه ها و
اسناد منضم به آنها پس از مرحله تخصیص شماره کوتاژ ،‌از اختیار گمرک خارج نشده
و گردش اظهارنامه بین دوایر صرفأ توسط کارکنان اداره صورت گیرد. (موضوع ماده
118 آ.ا.ق.ا.گ) بدیهی است درمکاتبات برون سازمانی و مواردی که تحویل اظهارنامه
به ارباب رجوع اجتناب ناپذیر می نماید، منوط به نظر مدیریت آن گمرک خواهد بود.


2. 

جهت جلوگیری
از انجام دوباره کاری و سرعت بخشیدن به تشریفات ترخیص کالا، ترتیبی اتخاذ گردد
تا مراتب وجود یا عدم وجود بدهی ماده 14 مراجعین، قبل از واحد ورود اطلاعات
قابل دریافت بوده و متصدی مربوطه ،‌اطلاعات موردنیاز اربابان رجوع را بصورت یک
واحداطلاع رسانی در اختیار آنان قرار داده و مراجعین پس از اخذ مراتب تأیید
مبنی بر عدم بدهی ماده 14 در ظهر قبض انبار، نسبت به مراجعه به واحد ورود
اطلاعات وارائه پیش نویس اظهارنامه اقدام نمایند. بدیهی است واحد ورود اطلاعات
اظهارنامه، از پذیرش پیش نویس اظهارنامه هایی که فاقد تأییدیه عدم وجود بدهی
ماده 14 به تاریخ همانروز باشند، خودداری خواهد نمود.


3. 

ملاک مورد عمل
بررسی ارزش،
CD
های ارسالی توسط دفتر تعیین ارزش و تعرفه بوده و ضروری است که کلیه مدیران
محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا توقف ارباب رجوع در این دایره به کمترین زمان
ممکنه برسد، ضمنأ با توجه به اجرای آزمایشی طرح ادغام دایره ارزش در سرویس
ارزیابی در گمرکات شهریار و غرب تهران، مقتضی است تا گمرکات، زمینه لازم برای
حذف دایره ارزش و ادغام آن در سرویس ارزیابی را پیش بینی و آمادگی لازم را
ایجاد نمایند. بدیهی است با اجرای این طرح در گمرکاتی که سلکتیویتی در آنها
اجرا می گردد، بررسی اظهارنامه های مسیر سبز توسط بازبینی، مسیر زرد توسط
کارشناسان مربوطه در سرویس ارزیابی و مسیر قرمز توسط ارزیابان و کارشناسان
سرویس ارزیابی صورت خواهد گرفت.


4. 

تا بررسی کامل
و تعیین جایگاه درب خروج در ساختار سازمانی گمرکات، در حال حاضر دربهای خروج از
بررسی اظهارنامه ها خصوصأ در موارد ارزش و تعرفه خودداری و در صورت برخورد با
موارد خاص مدیران را در جریان امر قرار دهند. 


5. 

به منظوراجرای
ماده 120 آ.ا.ق.ا.گ هر یک از مأمورانی که در متن یا ظهار اظهارنامه امضاء می
نمایند ملزم به درج نام و نام خانوادگی ، به طور خوانادر محل امضاء می باشند.


6. 

ترتیبی اتخاذ
شود تا همزمان با صدور دستور خدمتهای اداری ، ارزیابان وکارشناسان  انبارها نیز
مشخص گردند تا پس از رسیدگی در مرحله احراز هویت و دریافت اسناد ، اظهارنامه ها
مستقیمأ در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گیرد.


7. 

با تفکیک
وظایف دوایر مختلف، ترتیبی اتخاذ گردد تاکارکنان هر دایره فقط نسبت به وظایف
محوله در آن دایره مسئولیت داشته و از دخالت دوایر در کار یکدیگر اجتناب گردد،
بدیهی است مسئولیت حسن انجام وظیفه کارکنان فقط در حیطه وظایف محوله خواهد بود.


مسئولیت حسن
اجرای این دستورالعمل بعهده مدیران محترم بوده و کمیته ساده سازی رویه ها و
روشها موظف به نظارت بر اجرای این دستورالعمل می باشد.


سید محمود بهشتیان

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *