شیرازی گفت: هویت ملی ملت‌ها با لباس نمود پیدا می‌کند و لذا مراکز تصمیم‌گیرنده و  نهادهای فرهنگی حکومتی و دولتی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های...