ضوابط جدید کالاهای صادراتی ممنوع،مشروط و مشمول عوارض

طبقه بندی1391
شماره157555/71/274
ضمیمه 4276280.jpg

بسمه تعالی
157555/71/274
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه های شماره 133747/91/230 مورخ 19/7/91، 148077/91/259 مورخ 8/8/91 و 150985/91/261 مورخ 14/8/91، موضوع مقررات جدید ابلاغ شده در خصوص کالاهای صادراتی، ضمن لغو بندهای مغایر بخشنامه های اشاره شده، به پیوست تصویر نامه های شماره 2104265-91 مورخ 17/8/91 و 4323/210/91 مورخ 21/8/91 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد:
1-مطابق بند «ب» ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، صدور کالاهایی که قبل از تاریخهای ذکر شده در نامه فوق (پیوست شده) به گمرکات اجرایی اظهار شده و شماره ثبت (کوتاژ) دریافت نموده و تاکنون نیز اظهارنامه مربوطه ابطال نشده باشد، از شمول محدودیتها و عوارض جدید خارج و مشمول ضوابط، مقررات و عوارض قبل از بخشنامه های اشاره شده خواهد بود.
تبصره یک: اجرای بندهای «الف» و «ج» ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات منوط به اعلام نظر صریح وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) درهر مورد میباشد.
تبصره دو: با توجه به بند 1 نامه موصوف، برای صدور محموله هایی که قبل از تاریخهای مذکور در این بخشنامه و با اجرای ماده 11 مکرر اجازه صادرات می یابند، اجرای دقیق مقررات قبلی (اخذ مجوز و یا پرداخت عوارض متعلقه ) الزامی است.
تبصره سه: با عنایت به مصوبات قبلی مبنی بر ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی، اعمال ماده 11 مکررایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای اساسی (ردیفهای 1 لغایت11 جدول A1 ونیز ردیفهای 6و23و26و31 جدول B1) امکانپذیر نمیباشد.
2-صادرات کالاهای تک ستاره مذکور در فهرست B1 نامه پیوست، علاوه بر شمول عوارض ذکر شده در جداول ضمیمه ، منوط به ارائه مجوز سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر بلامانع بودن صدور آن میباشد.
3-صادرات کالاهای دو ستاره مذکور در فهرست B1 نامه پیوست، علاوه بر رعایت سایر مقررات، موکول به اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
4- با توجه به افزایش تعداد کالاهای مشمول عوارض صادراتی در بخشنامه جاری، لازم است مسئولین محترم صادرات گمرکات اجرایی در اجرای ضوابط مربوط به ارزش گذاری کالاهای صادراتی، دقت لازم مبذول دارند.
5-با عنایت به بند2 نامه پیوست، ضوابط و مقررات مربوط به ورود موقت جهت پردازش (از جمله بخشنامه شماره 98186/91/175 مورخ 31/5/91 صرفاً در خصوص ضوابط ورود موقت آن) و صادرات مجدد ( عین کالاهای وارداتی از جمله اخذ موافقت کتبی بانک عامل موضوع بخشنامه 95912/91/167 مورخ 24/5/ 91مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بخشنامه شماره 8029/105/912/5/71/م مورخ 26/4/91 ) به قوت خود باقی است.
تبصره یک: رعایت سقف صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت و درج میزان صادرات هر مرحله در ظهر اصل پروانه ورود موقت الزامی است. ضمناً مراتب را به صورت کتبی به گمرک ورود موقت کننده نیز جهت نگهداری در سوابق اظهارنامه هم اعلام نمایند.
6-در خصوص سایر کالاهایی که در جداول A1 وB1 ذکری از آنها نگردیده است و قبل از ابلاغ 3 موردبخشنامه های صدرالاشاره، صادرات آنها موکول به ضوابط و مقررات خاص (همچون اخذ مجوز یا پرداخت عوارض) بوده است، شرایط قبلی همچنان نافذ و جاری میباشد.
7- در خصوص محمولات صادراتی که مطابق جدول B1 پیوست، صادرات آنها از تاریخ 26/8/91 مشمول عوارض صادراتی گردیده است و قبل از تاریخ اشاره شده از طریق گمرکات کشور اظهار و صادرمیگردند، ضروری است از صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان (که دارای اختیار تودیع تعهدات مالی باشد) تعهد کتبی اخذ گردد تا چنانچه مطابق مصوبات آتی، محموله صادرشده ایشان مشمول عوارض صادراتی گردد، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نمایند.
8- در صورت هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه، شایسته است مراتب را به طور صریح و به همراه اظهار نظر به دفترصادرات منعکس نموده و از ارجاع غیر ضرور اربابان رجوع و مکاتبات زائد خودداری نمایند.
لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
محمدرضا نادری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *