طبقه بندی شرکتها بر اساس عملکرد ( فهرست آبان و آذر)

طبقه بندی1391
شماره150996/758/22/55/186
ضمیمه

بسمه تعالی

758/22/ 55

فهرست آبان و آذر

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

در اجرای مفاد بند 3 دستورالعمل شماره 192165/726/904/55/348 مورخ 26/9/90 مقام محترم ریاست کل، اختیارات حاصله ازبند3-5کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره 60476/758/22/55/406 مورخ 6/4/91 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت محترم اداری مالی وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی جهت انجام تشریفات ترانزیت تعدادی از شرکت های حمل ونقل
بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضائی بوده اند؛ با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی متعلق به خود را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم ، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در سه بخش ذیل جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط جهت اقدام لازم اعلام می گردد. شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل ونقلی در آن گمرک دارای تخلف ، اعم از پرونده قضائی و یا ردیف بلاتکلیف بوده ، لیکن نام آن در فهرست ذیل لحاظ نگردیده ، به استناد بند 1 قسمت د/1 مصوبات نشست 2 روزه هم اندیشی مدیران محترم در مشهد مقدس به شماره 140602/2 مورخ 30/7/91 به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد. بخشنامه مزبور از 15/8/91 لغایت 15/10/91 اعتبار دارد.
1-گمرک ها می بایست هنگام پذیرش اظهارنامه ترانزیت از شرکت های حمل ونقل ذیل معادل حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی اخذ نمایند.

الف آرتین ترابر، آهوپاراه ، آذر دریا، ابر ترابر طوس ، آراسته اندیش
ب بارستان
ت تهران کاروان
ج جاده ابریشم خلیج فارس
ر ره گستر خراسان، راهداران تهران، رهروان آسیا
س سریران ترابر
ط طلایه داران میرسعید
ق قلعه بارتبریز
م میثاق ظفر تبریز، ماد ترابر ایرانیان ، ملک ترابر
ن ناویان
و والا راه ترابر
ﻫ هادیان ترابرشرق
ی یارمند ترابر

2- شرکت های حمل ونقلی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت اداری مالی وقت ( ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی ) امکان پذیر می باشد:
الف اختربارتبریز، ارزش بار، امتداد زنجیره پایدار، اوشن واید، ایران اروپا، ایمان بار، ایران هجرت، آتشپا، آریان پویا، آزادبارآرمان، آسا، الماس بران شرق ،ایساتیس رانان
ب بارفرابری ستارگان، باربان پارس، باریاب، باغ ابریشم اصفهان، بزرگ امید، بیداران شب، بادپا اردبیل، باررسان،
بهرام ترابرشرق، بتاباربین الملل
پ پاریزبار، پرتوگذربندر، پگاه بارخوزستان، پیلپاراه، پرشیا رعد، پرتوترابر، پاسارگاد،پاک ره پویان، پارسیان پیک، پیشرو ترابر
ت تیزگامان جهان، ترناس، تریوه، تندروبار، تیرتاش راه، تندر تیر
ج جاده رانان مرند، جامع کاروان، جهان مهرترابر
چ چکاوک سبز
ح حاوی بار تهران
خ خادم ترابر شرق- خدمات بارفرآوری گسیل، خط سفیدخزر
د دنبالراه ، دلتا ترابر
ر راه پیشه طوس، راه گستر فارس، راهیان طور، رعد ایران، روانه، رهبار، رهروان خراسان، رامتین ترابر، راه دور
ز زرین رکاب، زمرد راه نوین
س ساربان گستر سبلان، سپنتا بارپارس، ستاره شب طوس، سروش بارپگاه، سروش ترابر، سندبادتیر، سورن ترابر
ش شایسته سیر، شباهنگ ترابر، شقایق ترابرپیروز، شکیبا شبدیز
ف فخرپویا، فرنوش ترابر
ک کاروان ریل ترابر، کالا ابیورد، کران متحد، کشتی و کالا، کویررانان طوس، کولاک راه اندیشه، کالجار
گ گسیل ترابر، گلریز، گذر دیلم
م ماهور ترابر، مروارید ماکو
ن نبرا، نواترابر، نگارترابرزرین، نجیب ترابر
و واگن کار، والاراه تهران
ﻫ هادی بازرگان، هژیر راه، هلمند ترابر، همدان تیر
ی یکتا ترابر آسان

3- انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوط به شرکت های مشروحه این بند بشرح زیر اقدام خواهد شد ( الف و ب)
الف – به استناد بند 2 قسمت د/1مصوبات نشست 2 روزه هم اندیشی مدیران محترم در مشهد مقدس به شماره 140602/2 به تاریخ 30/7/1391 « آن دسته از شرکت های حمل ونقل که مشمول این بند می شوند تا پایان اعتبار این بخشنامه (15/10/91) فرصت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف ردیف های سنواتی خود اقدام نمایند . که درصورت عدم تعیین تکلیف ردیف های مرزی خود بمنزله عدم توانایی شرکت در ارائه مستندات لازم جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی تلقی شده و انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوط به آن شرکت از پانزده دی ماه صرفاٌ منوط به اخذ ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی خواهد بود. شایان ذکر است آن گروه از شرکت ها که نسبت به ارائه حکم تبرئه از مراجع محترم قضایی اقدام نموده اند نیز تا تجدیدنظر خواهی گمرک اجرایی در این بند لحاظ گردیده اند .
الف آداک ترابر پیشرو،آرادسیرشرق،آذرپادخراسان،آرنامهر،آریا ترابرایرانیان ،آوای خزر، ارس کیهان، ایران ویچ، اخوان ترابر طوس،
ارج ترابر نوین،اتحاد نیکو بندر،امیداندیش،اروج ترابر،اطلس ترابر، افشین تهران،ایران پر، اروند ترابر، امین تارا،آذین سنجر، آرنگ نگین
ب بریدبار، بهفردترابر، بی تا ترابر ، بهناد ، بهارافشان طوس، بنادر کشتیرانی هرمزگان
پ پیام عنقا،پارس گیتا، پرستوترابر، پرشیاسپیدترابر، پیشتازان، پارت نیک، پارس شل، پردیس ترابر، پیمان ترابر مشهد، پارس سماکالا
ت تیهوترابر ، تبریز تیر، تک بار، تهران، تندیس ترابر ، ترنم تبریز
ج جاده ساحل دریا، جاده بان گستر
چ چالاک بار
ح حنان ترابر شرق
خ خدمات دریایی و کشتیرانی – خیبر ترابر – خروش رعد
د دلتا بار،دلیران ترابر طوس، دنیارانان طوس، دریادلان والا، دشت نوردان گرگان ، دورقی
ر راتوک،راه جاویدان طوس، راه کمند، رهنوردشرق ، راه طولانی
ز زمرد راه سعادت ، زورق دریا
س ساحل ترابر آریا، سایپا ، سرآهنگ توانا ، سفید گستر دریا، سلمان ترابر طوس ، سورچی ترابر، سیوان دریا، ساحل ترابر طوس ، سامان بر ، سبزآرنگ مهر ، سپهرگستر سهند ، سیپیدکارگو ، سدیدبار ، سیف ایران ، سهند ترابر
ش شاهین ترابر کیوان ، شهاب سحر ، شهریار ، شبدیز ترابر
ع عرشیا بار
ف فارسان ترابر ، فاخر ترابر تبریز ، فراراه سحر ، فتاح جویان
ک کشتیرانی والفجر – کوشش کار گنبد ، کوچ ترابر ، کارانه بار (تا تاریخ 1/9/91)
گ گلستان گرگان ، گسترش، گودرز گرگان
ل لطیف ترابر طوس
م مهبار ترابر ، مهندسی تإسیسات ایران ، میانکاله ترابر ، میچکا ترابر ، مارال ترابر پیشرو
ن نامداران ترابر ، نیکان ترابر
و وفاه راه
ﻫ هدف ، هرمزآل ، هودج ترابر ،همراهان شب طوس(تا تاریخ 1/9/91)
ی یدک رود

ب- شرکت های حمل ونقل مشمول این بندشرکت هایی می باشندکه حقوق ورودی خودراپرداخت نموده اند و یا دارای ردیف مرزی بلاتکلیف یا بلاتسویه از اول سال 91 تا پایان تیرماه 91 می باشند که انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوطه به این شرکت ها با رعایت کامل قوانین و دستورالعمل های صادره مطابق روال صورت خواهد پذیرفت و این شرکت ها نیز تا 15/10/91 جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی خود فرصت دارند .
الف آریا مسیر، آذرمتروپاسارگاد،آرتیمان ترابرطوس، آریا ترابر، آلی بار، آنی راه امین ، اسرع ترابر، ایرسوتر،
اترک بار خراسان، استاد ترابر
ب بهامین ترابر، بادسار، بارفرابری دریا زمین ، بلوچ ، بهران کالا
پ پاکان ترابر ، پایاب بار، پرند ترابر، پیشاهنگ ترابر، پارسا ترابر پرشیا، پاسارگاد ساری، پل ، پرشین ایرانیان ،
پرشیا ترابرتهران، پی بان طوس
ت توشه بر، تهران تیر
ج جوانه کارگو، جواهر نگار طوس، جهان ترابر، جهان سیر ترابر، جهان مورا
چ چیره ترابر
خ خدمات بارفرابری پارسیان، خزر ترابر، خلیج فارس، خلیل بار طوس، خاور زمین طوس
د داج ترابر ، دنیا رهنورد، دنیا گرد، دومان ترابر، دیدار سیر گیتی
ر راهگان ترابر، راس تهران ، رابط ، رهتاش طوس ، رهزاد ترابر
ز زاد راه ، زرین برنا
س ساحل بیکران آریا ، سحر ، سی رود ترابر ، ستی
ش شادمان گرگان ، شاهو ترابر، شهاب ترابر آریا ، شهاب سهند
ص صحرا ترابر
ق قاصد
ک کاروان کار، کاسپین، کالابر، کالای سریع ، کرانه بار تهران ، کهکشان گردان، کیوان ترابر طوس
م ماهان تیر جاده ، محور شرق، مشاهیر شرق
ن ناسار ترابر ، نسکاگستر ، نیک بر
ﻫ هویار ترابر
ی یکه تاز سریع
ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *