طبقه بندی شرکتها – فهرست اسفند 91 و فروردین 92

طبقه بندی1391
شماره238737/758/22/55/300
ضمیمه

بسمه تعالی

/758/22/55/

فهرست اسفند و فروردین

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

در اجرای مفاد بند 3 دستورالعمل شماره 192165/726/904/55/348 مورخ 26/9/90 مقام محترم ریاست کل، اختیارات حاصله ازبند3-5کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره 60476/758/22/55/406 مورخ 6/4/91 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت محترم اداری مالی وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی جهت انجام تشریفات ترانزیت تعدادی از شرکت های حمل و نقل
بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضائی بوده اند؛ با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی متعلق به خود را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم ، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در سه بخش ذیل جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط جهت اقدام لازم اعلام می گردد. شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل ونقلی در آن گمرک دارای تخلف ، اعم از پرونده قضائی و یا ردیف بلاتکلیف بوده ، لیکن نام آن در فهرست ذیل لحاظ نگردیده ، به استناد بند 1 قسمت د/1 مصوبات نشست 2 روزه هم اندیشی مدیران محترم در مشهد مقدس به شماره 140602/2 مورخ 30/7/91 به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد. بخشنامه مزبور از 15/12/91 لغایت 15/2/92 اعتبار دارد.

1-گمرک ها می بایست هنگام پذیرش اظهارنامه ترانزیت از شرکت های حمل ونقل ذیل معادل حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی اخذ نمایند.

الف آرتین ترابر ، آهوپاراه ، آذر دریا، ابر ترابر طوس، آراسته اندیش ، ایران هجرت، ایمان بار(سامان راه بهاوران ) ، امتداد زنجیره پایدار،
ب بارستان ، بارفرابری گسیل، بردبار ترابر
ت تهران کاروان ، تریوه،تکبار، تندروبار
ج جاده ابریشم خلیج فارس ، جاده رانان مرند ، جهان مهر ترابر
چ چکاوک سبز
ح حاوی بار تهران
خ خدمات بار فرابری گسیل
ر ره گستر خراسان ، راهداران تهران ، رهروان آسیا ،راهیان طور، رهروان خراسان، رهبار
ز زورق دریا
س سریران ترابر، سروش بار پگاه ، سورن ترابر
ط طلایه داران میر سعید
ق قلعه بار تبریز
گ گلریز
م میثاق ظفرتبریز، ماد ترابر ایرانیان ، ملک ترابر
ن ناویان
و والا راه ترابر ، واگن کار
ﻫ هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر

2- شرکت های حمل ونقلی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت اداری مالی وقت ( ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی ) امکان پذیر می باشد:

الف اختربارتبریز، اوشن واید، ایران اروپا ، آریان پویا، آزادبارآرمان، آسا، الماس بران شرق ، اتحاد نیکو بندر*، آوای خزر،ایساتیس رانان، ارژنگ جم،امیدباربندر، ایران دهر، ایران کانتینر ،آتشپا
ب باربان پارس، باریاب، باغ ابریشم اصفهان، بزرگ امید، بادپا اردبیل ، باررسان، بتا بار بین الملل- بارجو، بهفرد ترابر*، بنادر کشتیرانی هرمزگان* ،بی تا ترابر ،بهناد
پ پاریز بار، پرتوگذربندر، پگاه بار خوزستان ، پرشیارعد، پرتوترابر، پاسارگاد، پاک ره پویان، پارسیان پیک ، پیشروترابر، پایاب بار، پیک راهیان خراسان ، پارس شل* ،پرواترابرماکو، پارس سیر ، پیلپاراه
ت تیزگامان جهان ، ترناس ، تیرتاش راه ، تندرتیر، توسن ترابر ، تیر گستر ،تش آوا ،تاید واتر ،تهران تیر،تابان ترابر ،ترنم تبریز
ج جامع کاروان ، جهان سیر ترابر
خ خادم ترابر شرق ، خدمات دریایی و کشتیرانی* ،خیام ترابر ،خط آبی شرق ،خدمات بار فرابری پارسیان ، خدمات بار فرابری حرکت پارسیان
د دنبالراه ، دلتا ترابر
ر راه پیشه طوس، راه گستر فارس، روانه ، رامتین ترابر، راه دور، رابط، راهپاد عصر جدید، راس تهران، راه جاویدان طوس*، راه کمند (نایب ترابر طوس ) *، رهنورد شرق* ،رادکار
ز زرین رکاب ، زمرد راه نوین ،زمرد
س ساربان گستر سبلان، ستاره شب طوس، سروش ترابر، سندبادتیر ، ساقه ترابر، سرور ترابر ،سبزآرنگ مهر،سپنتا بار پارس ، سدید بار ، سینا ترابر ،سفیرپیشروآرمان ،سازمان تعاون صنعت نفت ، ساحل بیکران آریا
ش شایسته سیر، شباهنگ ترابر، شقایق ترابر پیروز، شکیباشبدیز، شهاب ترابر، شار آسا
ص صحرا ترابر
ف فخر پویا، فرنوش ترابر ، فارسان ترابر، فرنود ترابر ، فاخر ترابر تبریز*
ک کاروان ریل ترابر، کران متحد، کویررانان طوس، کولاک راه اندیشه، کالجار ، کشتیرانی دریای خزر، کشتیرانی والفجر
گ گسیل ترابر، گذردیلم
م ماهور ترابر، مارال ترابر پیشرو، ماد ترابر ، مهندسی تاسیسات ایران* ، ماکا ترابر، میلاد
ن نبرا، نگار ترابر زرین ، نوند ، نورهان ،نواترابر
و والاراه تهران
ﻫ هادی بازرگان، هژیر راه، همدان تیر، هرمز آل * ، هلمند ترابر
ی یکتا ترابرآسان ، یدک رود *

3- انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوط به شرکت های مشروحه این بند بشرح زیر اقدام خواهد شد ( الف و ب)
3/الف – به استناد بند 2 قسمت د/1مصوبات نشست 2 روزه هم اندیشی مدیران محترم در مشهد مقدس
به شماره 140602/2 به تاریخ 30/7/1391 « آن دسته از شرکت های حمل ونقل که مشمول این بند می شوند تا پایان اعتبار این بخشنامه (15/2/92) فرصت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف ردیف های سنواتی خود اقدام نمایند. عدم اقدام در جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی خود بمنزله عدم توانایی شرکت در ارائه مستندات لازم جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی تلقی شده و انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوط به آن شرکت از پانزده اردیبهشت ماه صرفاٌ منوط به اخذ ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی خواهد بود. شایان ذکر است آن گروه از شرکت ها که نسبت به ارائه حکم تبرئه از مراجع محترم قضایی اقدام نموده اند نیز تا تجدیدنظر خواهی گمرک اجرایی و تعیین تکلیف نهایی در این بند لحاظ گردیده اند .لازم به توضیح است بعضی از شرکتهایی که در بخشنامه دی و بهمن ماه در بند 3 الف قید گردیده بودند مقرر گردیده بود در صورت عدم تعیین تکلیف ردیفهای سنواتی به بند 2 بخشنامه منتقل خواهند شد لذا شرکتهایی که در بند 2 همین بخشنامه با علامت ستاره مشخص شده اند شرکتهایی هستند که اصلاً ترتیب اثری برای ردیفهای سنواتی مذکور در بند 3 الف بخشنامه آبان و آذر نداده به منزله عدم وجود اسناد مثبته به منظور خروج محموله های تحت پوشش به بند 2 بخشنامه انتقال یافته اند بدینوسیله به گمرکات مبدا ذیربط شان ابلاغ میگردد نسبت به اعلام جرم به دلیل عدم تحویل یا خروج محموله اقدام نمایند. فلذا شرکتهای مذکور در بند 3 الف این بخشنامه شرکتهایی هستند که بر اساس اعلام این دفتر و انجمن صنفی نسبت به ارائه اعلام وصول و یا تعیین تکلیف مقطعی اقدام ولی به دلیل عدم تائید اصالت از طرف گمرک اجرائی مجدداً در بند 3 الف لحاظ گردیده اند . تا اصالت آنها توسط گمرکات اجرائی مورد تأیید قرار گیرد و از بند مربوطه خارج شوند.

الف ایران ویچ، ارج ترابر نوین، اطلس ترابر، آذین سنجر ، ایرانیان ،اسرع ترابر ، ارس کیهان ، اسفند ترابر ، آذران انرژی آریا ، آران ، آذرکیان طوس ، اترک بار خراسان،آروان تردد ،آرنگ نگین
ب بهارافشان طوس، بارفرابری ستارگان، بیداران شب ، برید بار،بهامین ترابر
پ پرشیا سپید ترابر، پیشتازان، پارس گیتا ،پرستوترابر،پرند ترابر
ت تهران ، تندیس ترابر ، تیرداد سپهر،ترخیص صنایع آریا
ج جاده بان گستر، جهانگردان خراسان
خ خاورزمین طوس ،خط سفید خزر، خیبر ترابر،خروش رعد
د دلیران ترابرطوس، دریا دلان والا،دنیاران طوس
ر راه طولانی، ره انجام ، راشاترابر ،راتوک ، ره شتاب گرگان ،رهنان ، رهاورد، روانسر
ز زمرد راه سعادت ، زهره شب ، زادراه
س سایپا، ساحل ترابرطوس، سپیدکارگو، سیراف پارت ، سیوان پارس ، سرآهنگ توانا ، سایبان دریا،سعادت سرعت،سورچی ترابر، سهند ترابر، سپهرگستر سهند
ش شاهین ترابر ماکو، شادمان گرگان ،شهاب سحر ،شهاب سحر آذر، شهریار،شاهوترابرپارس
ص صبوران ترابر آذربایجان
ط طلایه داران غدیر زنگان
ع عرشیا بار ،عظیم ترابر
ف فراراه سحر،فرارانان تهران
ق قاصد
ک کوچ ترابر،کوشش کارگنبد،کهکشان گردان ،کوله بار،کالادنیاران ،کالای سریع، کالابر
گ گلستان گرگان، گسترش
م مهبار ترابر، میچکاترابر، محک رانان ،مهد مینا،میانکاله ترابر، مروارید ماکو
ن نیل آسا ترابر، ناسارترابر، نیک تک
و وفاراه
ﻫ هودج ترابر، همراهان شب طوس ،همدان تیر
ی یاورپرشیا

3/ب- شرکت های حمل ونقل مشمول این بندشرکت هایی می باشند دارای ردیف مرزی بلاتکلیف یا بلاتسویه از اول سال 91 تا پایان بهمن ماه 91 می باشند که انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوطه به این شرکت ها با رعایت کامل قوانین و دستورالعمل های صادره مطابق روال صورت خواهد پذیرفت و این شرکت ها نیز تا 15/2/92 جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی خود فرصت دارند . لذا در صورت عدم تعیین تکلیف به منزله عدم وجود اسناد مثبته خروج محموله های ترانزیتی تلقی و به بند 2 بخشنامه منتقل خواهند شد.

الف آداک ترابر پیشرو ،آذرمتروپاسارگاد،آلی بار، آنی راه امین، ایده آل راه، آبرون بار، آرمین، آمال ترابر، امید اندیش ،آریا ترابر ایرانیان ، آهوپای طوس ،آریا مسیر ، ایران پر،استاد ترابر،آسمان آبی ،آسیا،آسیاتیر،افشان ترابربار
ب بادسار، بردبار ترابر، بردر سالویژن ،بانی راه طوس ، بارناو،بارانداز بهادر،باربران ایران ، بهران تیر،بهارران
پ پاکان ترابر، پارسا ترابرپرشیا، پل ، پارس سیر، پلین بار، پیام مارین ، پاسارگاد ساری ، پرشین ایرانیان ، پرهام ترابر طوس،پیمان ترابر مشهد،پارس پردیس ترابر
ت تابش ساری ، تردد بندر، تناوب بار، توشه درخشان
ج جواهر نگارطوس، جهان مورا، جام جم هگمتان ، جاده ابریشم، جوانه کارگو بار
چ چیره ترابر، چاوش جام
ح حامد ترابر ،حامل
خ خزر ترابر، خدمات بار گنج صبا، خورشید بار ثاوا
د دیدارسیر گیتی، درفش راه طوس، درنا ترابر ، دالاهو ترابر،دشت نوردان گرگان ،دوربرراه
ر رهزاد ترابر ، راویان ترابر ، رسا ترابر، روا ، ره آذر،راشاک ،راهبران پیام
ز زرین برنا
س سحر ،سائب ترابر ،سلمان ترابر طوس ،سی بن ترابر ، سی رود شبکه ،سیوان دریا
ش شهاب سهند، شباهنگ آذین ،شبکه راه دریا،شمس ، شباهنگ آذین
ف فربال ، فرافراست آریا ، فراسو بار
ک کاسپین ،کرانه بار تهران، کاروان بدخشان ، کیوان ترابر طوس ، کیانوش ترابر ،کارنه بار
م ماهان تیر جاده، مهبد ترابر ، مرند نو
ن نیک بر ، نور ترابر سروش
و ورشان ترابر ،وزین ترابر ،وزنده ترابر

بهروز ایران زاد
معاون دفتر نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *