طبقه بندی شرکتها – فهرست دی و بهمن

طبقه بندی1391
شماره192800/758/22/55/235
ضمیمه

بسمه تعالی

192800/758/22/55/235

فهرست دی و بهمن

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

در اجرای مفاد بند 3 دستورالعمل شماره 192165/726/904/55/348 مورخ 26/9/90 مقام محترم ریاست کل، اختیارات حاصله ازبند3-5کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره 60476/758/22/55/406 مورخ 6/4/91 و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت محترم اداری مالی وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی جهت انجام تشریفات ترانزیت تعدادی از شرکت های حمل ونقل بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضائی بوده اند؛ با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی متعلق به خود را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم ، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در سه بخش ذیل جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط جهت اقدام لازم اعلام می گردد. شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل ونقلی در آن گمرک دارای تخلف ، اعم از پرونده قضائی و یا ردیف بلاتکلیف بوده ، لیکن نام آن در فهرست ذیل لحاظ نگردیده ، به استناد بند 1 قسمت د/1 مصوبات نشست 2 روزه هم اندیشی مدیران محترم در مشهد مقدس به شماره 140602/2 مورخ 30/7/91 به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد. بخشنامه مزبور از 17/10/91 لغایت 15/12/91 اعتبار دارد.

1-گمرک ها می بایست هنگام پذیرش اظهارنامه ترانزیت از شرکت های حمل ونقل ذیل معادل حقوق ورودی به علاوه
سه برابر ارزش کالا ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی اخذ نمایند.
الف آرتین ترابر ، آهوپاراه ، آذر دریا، ابر ترابر طوس، آراسته اندیش
ب بارستان ، بار فرابری گسیل
ت تهران کاروان
ج جاده ابریشم خلیج فارس ، جاده رانان مرند ، جهان مهر ترابر
ر ره گستر خراسان ، راهداران تهران ، رهروان آسیا
س سریران ترابر، سروش بار پگاه
ط طلایه داران میر سعید
ق قلعه بار تبریز
م میثاق ظفرتبریز، ماد ترابر ایرانیان ، ملک ترابر
ن ناویان
و والا راه ترابر ، واگن کار
ﻫ هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر

2- شرکت های حمل ونقلی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره 50818/806/15/83 مورخ 11/3/90 معاونت اداری مالی وقت ( ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی ) امکان پذیر می باشد:
الف اختربارتبریز، ارزش بار، امتداد زنجیره پایدار، اوشن واید، ایران اروپا، ایمان بار، ایران هجرت، آتشپا، آریان پویا، آزادبارآرمان، آسا، الماس بران شرق ، آریا ترابر ایرانیان*، اتحاد نیکو بندر*، امید اندیش* ، ارس کیهان،
ب باربان پارس، باریاب، باغ ابریشم اصفهان، بزرگ امید، بیداران شب، بادپا اردبیل ، باررسان، بهرام ترابر شرق ، بتا بار بین الملل- بارجو، برد بار ترابر ، بهفرد ترابر*، بنادر کشتیرانی هرمزگان*
پ پاریز بار، پرتوگذربندر، پگاه بار خوزستان، پیلپاراه ، پرشیارعد، پرتوترابر، پاسارگاد، پاک ره پویان، پارسیان پیک ، پیشروترابر، پایاب بار، پیک راهیان خراسان ، پارس شل*
ت تیزگامان جهان ، ترناس ، تریوه ، تندروبار ، تیرتاش راه ، تندرتیر، توسن ترابر ، تیر گستر ،تش آوا ،تاید واتر ،تندیس ترابر*
ج جامع کاروان
چ چکاوک سبز
ح حاوی بار تهران ، حنان ترابر شرق*
خ خادم ترابر شرق ، خدمات بارفرآوری گسیل، خیبر ترابر، خدمات دریایی و کشتیرانی*
د دنبالراه ، دلتا ترابر ، دشت نوردان گرگان – دنیا ران طوس *، دورقی
ر راه پیشه طوس، راه گستر فارس، راهیان طور، رعد ایران، روانه ، رهبار، رهروان خراسان، رامتین ترابر، راه دور، رابط،
راهپاد عصر جدید، راشا ترابر ، راس تهران، راه جاویدان طوس*، راه کمند (نایب ترابر طوس ) *، رهنورد شرق*
ز زرین رکاب ، زمرد راه نوین
س ساربان گستر سبلان، ستاره شب طوس، سروش ترابر، سندبادتیر، سورن ترابر، ساقه ترابر، سیوان پارس*، سرور ترابر ، سرآهنگ توانا*، سیوان دریا*
ش شایسته سیر، شباهنگ ترابر، شقایق ترابر پیروز، شکیباشبدیز، شهاب ترابر
ف فخر پویا، فرنوش ترابر ، فارسان ترابر، فرنود ترابر ، فتاح جویان
ک کاروان ریل ترابر، کالاابیورد، کران متحد، کشتی و کالا، کویررانان طوس، کولاک راه اندیشه، کالجار، کالابر، کشتیرانی دریای خزر، کشتیرانی والفجر ، کهکشان گردان، کوشش کارگنبد*
گ گسیل ترابر، گلریز، گذردیلم ،
م ماهور ترابر، مارال ترابر پیشرو، ماد ترابر ، مهندسی تاسیسات ایران*، میانکاله ترابر*
ن نبرا، نگار ترابر زرین، نجیب ترابر – نوند
و والاراه تهران
ﻫ هادی بازرگان، هژیر راه، همدان تیر، هرمز آل *
ی یکتا ترابرآسان ، یدک رود *

3- انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوط به شرکت های مشروحه این بند بشرح زیر اقدام خواهد شد ( الف و ب)

3/الف – به استناد بند 2 قسمت د/1مصوبات نشست 2 روزه هم اندیشی مدیران محترم در مشهد مقدس به شماره 140602/2 به تاریخ 30/7/1391 « آن دسته از شرکت های حمل ونقل که مشمول این بند می شوند تا پایان اعتبار این بخشنامه (15/12/91) فرصت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف ردیف های سنواتی خود اقدام نمایند. عدم اقدام در جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی خود بمنزله عدم توانایی شرکت در ارائه مستندات لازم جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی تلقی شده و انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوط به آن شرکت از پانزده اسفندماه صرفاٌ منوط به اخذ ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی خواهد بود. شایان ذکر است آن گروه از شرکت ها که نسبت به ارائه حکم تبرئه از مراجع محترم قضایی اقدام نموده اند نیز تا تجدیدنظر خواهی گمرک اجرایی و تعیین تکلیف نهایی در این بند لحاظ گردیده اند .لازم به توضیح است بعضی از شرکتهایی که در بخشنامه آبان و آذر ماه در بند 3 الف قید گردیده بودند مقرر گردیده بود در صورت عدم تعیین تکلیف ردیفهای سنواتی به بند 2 بخشنامه منتقل خواهند شد لذا شرکتهایی که در بند 2 همین بخشنامه با علامت ستاره مشخص شده اند شرکتهایی هستند که اصلاً ترتیب اثری برای ردیفهای سنواتی مذکور در بند 3 الف بخشنامه آبان و آذر نداده به منزله عدم وجود اسناد مثبته به منظور خروج محموله های تحت پوشش به بند 2 بخشنامه انتقال یافته اند بدینوسیله به گمرکات مبدا ذیربط شان ابلاغ میگردد نسبت به اعلام جرم به دلیل عدم تحویل یا خروج محموله اقدام نمایند. فلذا شرکتهای مذکور در بند 3 الف این بخشنامه شرکتهایی هستند که بر اساس اعلام این دفتر و انجمن صنفی نسبت به ارائه اعلام وصول و یا تعیین تکلیف مقطعی اقدام ولی به دلیل عدم تائید اصالت از طرف گمرک اجرائی مجدداً در بند 3 الف لحاظ گردیده اند . تا اصالت آنها توسط گمرکات اجرائی مورد تأیید قرار گیرد و از بند مربوطه خارج شوند.
الف آذرپادخراسان، ایران ویچ، ارج ترابر نوین، اطلس ترابر، افشین تهران ، امین تارا، آذین سنجر، آرنگ نگین،آروند ترابر ،ایرانیان ،
اسرع ترابر ، ایساتیس رانان
ب بی تا ترابر، بهناد، بهارافشان طوس، بارفرابری ستارگان
پ پیام عنقا ، پارس‌گیتا(30/10/91)، پرستوترابر، پرشیا سپید ترابر، پیشتازان ،پارس پردیس ترابر،پیمان ترابرمشهد
ت تیهو ترابر ، تک بار، تهران ، ترنم تبریز
ج جاده ساحل دریا
خ خروش رعد،خاور زمین طوس ، خط سفید خزر
د دلتابار، دلیران ترابرطوس، دریادلان والا
ر راه طولانی، راهبانان
ز زمرد راه سعادت ، زورق دریا
س سایپا، سلمان ترابرطوس، ساحل ترابرطوس، سبزآرنگ مهر، سپهرگسترسهند، سپیدکارگو، سدیدبار، سیف ایران،
سهند ترابر، سیراف پارت، سپنتا بار پارس
ش شاهین ترابر ماکو،
ص صحرا ترابر
ع عرشیا بار
ف فاخر ترابر تبریز، فراراه سحر
ک کوچ ترابر، کارنه بار
گ گلستان گرگان، گسترش
م مهبار ترابر، میچکاترابر، مروارید ماکو
ن نیکان ترابر ، نیل آسا ، نوا ترابر
ﻫ هودج ترابر، همراهان شب طوس ،هلمند ترابر

3/ب- شرکت های حمل ونقل مشمول این بندشرکت هایی می باشند دارای ردیف مرزی بلاتکلیف یا بلاتسویه از اول سال 91 تا پایان مهرماه 91 می باشند که انجام تشریفات ترانزیت کالاهای مربوطه به این شرکت ها با رعایت کامل قوانین و دستورالعمل های صادره مطابق روال صورت خواهد پذیرفت و این شرکت ها نیز تا 15/12/91 جهت تعیین تکلیف ردیف های مرزی خود فرصت دارند . لذا در صورت عدم تعیین تکلیف به منزله عدم وجود اسناد مثبته خروج محموله های ترانزیتی تلقی و به بند 2 بخشنامه منتقل خواهند شد
الف آداک ترابر پیشرو ،آذرمتروپاسارگاد،آلی بار، آنی راه امین، اسرع ترابر، ایده آل راه، آبرون بار، آرمین، آمال ترابر،
ب بهامین ترابر، بادسار، بهران کالا ، بردبار ترابر، بردر سالویژن
پ پاکان ترابر، پارسا ترابرپرشیا، پل ، پارس سیر، پروا ترابر، پلین بار
ت تابش ساری ، تردد بندر، تناوب، توشه درخشان
ج جواهر نگارطوس، جهان سیر ترابر، جهان مورا، جام جم هگمتان ، جاده ابریشم
چ چیره ترابر
خ خزر ترابر،
د دیدارگستر گیتی، درفش راه طوس، درنا ترابر ، دالاهو ترابر
ر رهزاد ترابر ، راویان ترابر ، رسا ترابر
س ساحل بیکران آریا، سحر
ش شهاب سهند، شباهنگ آذین
ف فربال
ک کاسپین ،کرانه بار تهران، کاروان بدخشان
م ماهان تیر جاده، محور شرق، مشاهیر شرق ، مهبد ترابر
ن نیک بر ، نور ترابر سروش
ﻫ هویار ترابر
ی یکه تاز سریع

ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *