طبقه بندی شرکتها

طبقه بندی1391
شماره173039/758/22/55/211
ضمیمه

بسمه تعالی

/758/22/ 55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

پیرو بخشنامه شماره 164337/758/22/55/202-6/9/91 با توجه به ارائه اسناد و مدارک از سوی شرکت های حمل ونقل زیر و یا ارسال مستندات از طرف گمرکات اجرایی مقتضی است دستور فرمائید تغییرات بخشنامه مورد اشاره مطابق با بندهای زیر صورت گیرد.

1-شرکت حمل ونقل بین المللی تیهو ترابر بدلیل پرونده قضایی از بند 3 حذف و در بند 2 لحاظ گردد.
2- شرکت حمل ونقل بین المللی سرور ترابر بدلیل مغایرت در اظهار اسناد با کالای کشف شده در بند 2 لحاظ گردد.
3- شرکت حمل ونقل بین المللی فارسان ترابر بدلیل جعل اسناد در بند 2 لحاظ گردد.
4- شرکت حمل ونقل بین المللی کشتیرانی دریای خزر بدلیل نامه سازمان بنادر و دریانوردی در بند 2 لحاظ گردد.
5- شرکت حمل ونقل بین المللی والفجر بدلیل نامه سازمان بنادر و دریانوردی در بند 2 لحاظ گردد.
6- شرکت حمل ونقل بین المللی تیر گستر بدلیل ارتکاب به جعل در بند 2 لحاظ گردد.
7- شرکت حمل ونقل بین المللی قاصد بدلیل عدم تسویه پروانه ورودموقت در بند 2 لحاظ گردد.
8- شرکت حمل ونقل بین المللی راهپاد بدلیل اعلام جرم گمرک شهیدرجائی در بند 2 لحاظ گردد.
9- شرکت حمل ونقل بین المللی راشا ترابر بدلیل اعلام جرم گمرک شیراز در بند 2 لحاظ گردد.
10- شرکت حمل ونقل بین المللی پایاب بار به استناد اعلام جرم گمرک پیرانشهر در بند2 لحاظ گردد.
11-شرکت حمل ونقل بین المللی کهکشان گردان بدلیل اقدام به جعل در بند 2 لحاظ گردد.
12-شرکت حمل ونقل بین المللی خیبر ترابر بدلیل اقدام به جعل در بند 2 لحاظ گردد.
13- شرکت حمل ونقل بین المللی پارس گیتا تا تاریخ 2/10/91 از بند 2 حذف و در بند 3 الف لحاظ گردد.
14- شرکت حمل ونقل بین المللی کارانه بار بدلیل پرداخت حقوق ورودی در گمرک بازرگان از بند 2 خارج و در بند 3 الف لحاظ گردد.
15- شرکت حمل ونقل بین المللی تک بار بدلیل پرداخت حقوق ورودی از بند 1 حذف و در بند 3 الف لحاظ گردد.
16- شرکت حمل ونقل بین المللی پرستو ترابر بدلیل پرداخت حقوق ورودی از بند2 خارج و در بند 3 الف لحاظ گردد.
17-شرکت حمل ونقل بین‌المللی‌گسترش‌تا وصول پاسخ استعلام تاتاریخ2/10/91 از بند2حذف ودر بند3 الف لحاظ‌گردد.
18-شرکت حمل ونقل بین المللی دنبالراه تا تاریخ15/10/91بدلیل اخذ ضمانت از بند2 خارج و در بند3 الف لحاظ گردد.
19- شرکت حمل ونقل بین المللی کوچ ترابر تا تاریخ 15/10/91 بدلیل پرداخت حقوق ورودی از بند2 خارج و در بند3 الف لحاظ گردد.
20-شرکت حمل ونقل بین المللی شاهین ترابر ماکو تا تاریخ 15/10/91 تا وصول پاسخ استعلام در بند 3 الف لحاظ گردد.
21- شرکت حمل ونقل بین المللی همراهان شب طوس بدلیل تحویل کالا به گمرک مربوطه از بند 2 خارج و در بند 3 الف لحاظ گردد.
22-شرکت حمل ونقل بین المللی ماد ترابر تا تاریخ 15/10/91 بدلیل اعلام تعزیرات حکومتی یزد از بند2 خارج ودر بند 3 الف لحاظ گردد.
23- شرکت حمل ونقل بین المللی راهبانان تا وصول پاسخ استعلام تا تاریخ 15/10/91 از بند 2 خارج و در بند 3 الف لحاظ گردد.
24-شرکت حمل ونقل بین المللی راهگان ترابر بدلیل تسویه ردیف مرزی ازبند 3 ب خارج گردد.
25- شرکت حمل ونقل بین المللی شهریار بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف خارج گردد.
26- شرکت حمل ونقل بین المللی ایرسوتر بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 ب خارج گردد.
27- شرکت حمل ونقل بین المللی هدف بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف خارج گردد.
28- شرکت حمل ونقل بین المللی اخوان ترابر طوس بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف خارج گردد.
29-شرکت حمل ونقل بین المللی شهاب سحر بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف حذف گردد.
30- شرکت حمل ونقل بین المللی بهران کالا بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف حذف گردد.
31- شرکت حمل ونقل بین المللی آرنا مهر بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف حذف گردد.
32- شرکت حمل ونقل بین المللی برید بار بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف حذف گردد.
33- شرکت حمل ونقل بین المللی سفیر گستر دریا بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف حذف گردد.
34- شرکت حمل ونقل بین المللی آریا ترابر بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 ب خارج گردد.
35-شرکت حمل ونقل بین المللی ستی بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 ب خارج گردد.
36- شرکت حمل ونقل بین المللی راتوک بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 3 الف خارج گردد.
ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *