فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۹/۱۱
شماره 215794 / 791 / 170 / 73 / 250
ضمیمه

“ بسمه تعالی ”


                       
تاریخ : 11 آذر 1382


شماره : 215794 / 791
/ 170 / 73 / 250


پیوست :
……………………….…….


 


به : مدیر کل / ریاست : محترم گمرک


از : دفتر واردات


موضوع :


 


    
 احتراما” ، پیرو بخشنامه شماره 89026/82958/791/170/73/124 مورخ 17/4/82 ،
بپیوست تصویرنامه شماره 8117614 مورخ 10/10/81 وزارت بازرگانی بانضمام آخرین فهرست
کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات مشتمل بر 144 ردیف که توسط دفتر تعرفه
گمرک ایران ردیف تعرفه‌های اقلام شناخته شده مشخص گردیده ارسال و باطلاع میرساند
علاوه بر رعایت فهرست ارسالی که کالاهای مشمول استاندارد اجباری را اعلام مینماید
، رعایت فهرست بیست و هفت ردیف اقلام مشمول تصویبنامه مورخ 6/3/80 هیات محترم
وزیران ابلاغی طی دستورالعمل شماره 70512/791/170/73/101 مورخ 28/3/82 نیز الزامی
است ، ضمنا” نامه‌های شماره 203474/108/1/72 مورخ 26/8/82 و شماره 208520/108/1/72
مورخ 2/9/82 دفتر تعرفه نیز جهت بهره‌برداری به پیوست میباشد .


 


               
ناصر کرمانی


  
            مدیر کل دفتر واردات


 


رونوشت به :


– حوزه نظارت گمرکات           
جهت اطلاع .


– وزارت محترم
بازرگانی : اداره کل مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع ، بدیهی است چون تاکنون
اقلام مشمول استاندارد اجباری توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با ردیف
تعرفه کد سیستم (
H.S
) به گمرک ج.ا.ا اعلام نگردیده مسئولیت عدم انطباق احتمالی ردیف تعرفه های اعلام
شده توسط گمرک ایران با استنباط موسسه فوق‌الذکر بعهده موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران خواهد بود .


موسسه محترم استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران جهت اطلاع خواهشمند است دستور فرمائید ردیف تعرفه کالاهای مشمول
استاندارد اجباری را جهت بهره‌برداری در سیستم در اسرع وقت بگمرک ایران اعلام دارند
.


 


 


 


 


 


“ بسمه تعالی “


          
                     تاریخ
:
……………………..                                
شماره :
…………………….


      
                          پیوست
:
……………………


 


“ معاونت توسعه روابط اقتصادی و
بازرگانی خارجی ”


 دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی


 


سلام علیکم


    
احتراما” ، به پیوست تصویر نامه شماره 81600 مورخ 26/9/1381 موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران بانضمام آخرین فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد
برای واردات و فهرست اقلام مشمول مصوبه مورخ 6/3/1380 هیات محترم وزیران مشتمل بر (
چهل ردیف تعرفه ) جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد ./ص


 


                 
سید عباس حسینی               
مدیر کل مقررات صادرات و واردات


 


رونوشت به :


– دفتر محترم وزارتی بانضمام تصویر
نامه و فهرست فوق‌الذکر


– معاونت محترم توسعه روابط اقتصادی و
بازرگانی خارجی بانضمام تصویر نامه و فهرست فوق‌الذکر


– معاونت محترم برنامه‌ریزی و
بررسیهای اقتصادی بانضمام تصویر نامه و فهرست فوق‌الذکر


– بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران

اداره سیاستها و مقررات ارزی بانضمام تصویر نامه و فهرست فوق‌الذکر


– گمرک ایران


دفتر امور واردات بانضمام تصویر نامه و فهرست
فوق‌الذکر


– اداره کل هماهنگی امور استانها
بانضمام تصویر نامه و فهرست فوق‌الذکر جهت انعکاس موضوع به ادارات کل بازرگانی
استانها


– اداره کل روابط عمومی بانضمام تصویر
نامه و فهرست فوق‌الذکر


– اداره کل حراست بانضمام تصویر نامه
و فهرست فوق‌الذکر


– موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران

اداره کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات عطف به نامه شماره فوق‌الذکر


– اداره کل مقررات صادرات و واردات
بانضمام تصویر نامه و فهرست فوق‌الذکر


– اداره اجرای مقررات
بانضمام تصویر نامه

فهرست فوق الذکر


– اقدام‌کننده : اداره
تنظیم مقررات بانضمام تصویر نامه و فهرست فوق‌الذکر

8/10


“ بسمه تعالی “


                 
           تاریخ :

26 / 9 / 1381        
                  شماره : 81600                      
          پیوست :

……………………


 جناب آقای امیر حسین حسینی


مدیر کل محترم دفتر ثبت سفارش وزارت
بازرگانی


 


سلام علیکم


    
به پیوست آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول شده اجرای اجباری استاندارد برای
واردات و فهرست اقلام مشمول مصوبه هیئت محترم وزیران ( چهل تعرفه ) جهت استحضار و
دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد .


لازم به یادآوری است :


1

نظارت بر واردات اقلام مشمول مصوبه هیئت محترم وزیران ( 40 تعرفه ) کماکان الزامی
بوده و مطابق نامه شماره 72786 مورخ 4/9/1380 و دستورالعمل و بخشنامه‌های این
مدیریت میباشد .


2

جدول شماره 5 الزامات فنی اساسی پیوست الف شناسه 35/131/ر حذف شده است و جداول 1
الی 4 پیوست الف در فهرست جدید اصلاح شده کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد
برای واردات آورده شده است . / س


 


 


          
                  اسدا

سیاح                 
    مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات


فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد
برای واردات


 


    
·    


مکانیک و فلزشناسی


 


ردیف


نام و مشخصات کالا


شماره تعرفهملاحظات


1


2


3


 


 


4


 


 


 


 


5


6


 


 


 


 


 


 


7


8


 


 


 


9


 


 


 


 


 


آتش خاموش‌کن‌های دستی


انواع پودرهای مورد مصرف
در کپسولهای آتش‌نشانی


انواع آبگرمکن


 


 


انواع اجاق گاز :

  اجاق گاز فردار

  اجاق گاز بدون فر

  اجاق گاز فردار و سرخ‌کن رستورانی

  اجاق‌های خوراک‌پزی تحت فشار


انواع بخاری گازسوز و
نفت‌سوز


انواع تیرآهن :

  تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی

  تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار

  تیرآهن گرم نوردیده بال پهن شیبدار

  تیرآهن گرم نوردیده بال پهن موازی سبک

  تیرآهن گرم نوردیده بال نیم موازی سنگین

  تیرآهن گرم نوردیده بال پهن موازی متوسطچراغهای روشنایی گازسوز


انواع
رگولاتور سیلندر گاز مایع
LPG
تقلیل فشار

  نوع پیچی

  نوع سوزنی یا فشاری

  نوع فشار قوی و قابل تنظیمسیلندر گاز مایع10/842400/3813


برقی 10/8516-


گازی 11/8419-


سایر 19/8419


 11/732111/732111/732111/7321


82 و 81/7321


16/7232/7216 یا 10/721632/7216 یا 10/721632/7216 یا 10/721632/7216 یا 10/721632/7216 یا 10/721632/7216 یا 10/721650/940510/8481


 


 


 00/7311


 


    
·    


مکانیک و فلزشناسی


 


ردیف


نام و مشخصات کالا


شماره تعرفهملاحظات


10


11


12


 


 


 


 


 


 


13


14


 


 


15


16


 


 


17


18


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


انواع سیلندر گازهای طبی
و صنعتی


شیر سیلندر گاز و اتصالات
ورودی و خروجی


انواع شیرآلات بهداشتی :

  شیرآلات حمام

  تو کاسه

  دیواری

  آفتابه

  پیسوار

  شیر تکی


شیر اطمینان مخازن آب گرم


انواع شیر مورد استفاده
در وسائل گازسوز و لوله‌کشی خانگی :

  شیر ربع گرد در کلیه اندازه‌ها

  شیر دستی وسائل گاز سوز


انواع ظروف و مخازن تحت
فشار(ازجمله انواع دیگ بخارو زودپز)


انواع کولر :

  کولر گازی پنجره‌ای ( اتاقی ) تا توان
VKW

  کولر آبیلوله‌های قابل انعطاف برای سوخت گاز و سایر مصارف صنعتی


انواع لوله‌های گازرسانی
:

  لوله های فولادی گازرسانی

مورد مصرف در منازل و ساختمان

  لوله‌های فولادی گازرسانی

مورد مصرف در شبکه شهری


 /11/73


/8481


 84818084818084818084818084818084818040/8481


 80/848180/8481


8402


 10/841589/847910/8307 ( از آهن یا فولاد ) 32-31/391739/7304


 39/7304


 


    
·    


مکانیک و فلزشناسی


 

function ChkFormcontent_form(formObj) {
if (formObj.checkValidation == ‘no’)
return true;
$(‘.validationError’).removeClass(‘validationError’);
window.validationFirstElement = null;
window.x001 = [];
var validate = true;
var validationMessages = [];
formObj.setAttribute(‘validated’, false);
if ((formObj.getAttribute(‘fileUploading’) * 1) > 0) {
alert(‘فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید.’);
return false;
}

if (!validate) {
alert(‘- ‘ + validationMessages.join(‘rn- ‘));
focusIntoElement(window.validationFirstElement);
return false;
}
for(var idx=0; idx< sisDetailContainers.length; idx++) {
if (!checkDetailContainersForm(sisDetailContainers[idx]))
return false;
}
formObj.setAttribute('validated', true);
$(formObj).find('input[name=x001]').val(window.x001.toString());

return true;

}


ردیف


نام و مشخصات کالا


شماره تعرفهملاحظات

دسترسی سریع

sfHover_pmnu_6270 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6270’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6270);

.ul_pmnu_6270, .ul_pmnu_6270 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 ul {width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:93;}

.ul_pmnu_6270 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1 {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1:hover {z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels:hover {z-index:93;}
* html .ul_pmnu_6270 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; .ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6270 li{margin: 0px; z-index:93;}

تعامل الکترونیک

sfHover_pmnu_6728 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6728’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6728);

.ul_pmnu_6728, .ul_pmnu_6728 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 ul {width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:94;}

.ul_pmnu_6728 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1 {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1:hover {z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels:hover {z-index:94;}
* html .ul_pmnu_6728 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; .ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6728 li{margin: 0px; z-index:94;}

پیوندها

sfHover_pmnu_6273 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6273’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6273);

.ul_pmnu_6273, .ul_pmnu_6273 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 ul {width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:95;}

.ul_pmnu_6273 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1 {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1:hover {z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels:hover {z-index:95;}
* html .ul_pmnu_6273 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; .ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6273 li{margin: 0px; z-index:95;}

sfHover_pmnu_6277 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6277’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6277);

.ul_pmnu_6277, .ul_pmnu_6277 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 ul {width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:96;}

.ul_pmnu_6277 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1 {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1:hover {z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels:hover {z-index:96;}
* html .ul_pmnu_6277 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; .ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6277 li{margin: 0px; z-index:96;}

if(document.getElementById(‘newsletter_email’).value == ”) {
document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ‘ایمیل خود را وارد نمایید.’;
document.getElementById(‘newsletter_email’).onclick = function() {document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ”;};
}

مرزهای هوشمندبرای تجارت،مسافرت و حمل ونقل بدون وقفه

$(function () {
var $searchlink = $(‘.searchButton’);
var $searchSection = $(‘.searchSection ‘);
$(‘.searchButton’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$searchSection.is(“:visible”)) {
$searchlink.removeClass(‘searchButton’).addClass(‘searchButton-exit’);
} else {
$searchlink.removeClass(‘searchButton-exit’).addClass(‘searchButton’);
}
$searchSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.searchSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});
$(function () {
var $navlink = $(‘.navMenu’);
var $navSection = $(‘.navSection’);
$(‘.navMenu’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$navSection.is(“:visible”)) {
$navlink.removeClass(‘navMenu’).addClass(‘navMenu-exit’);
} else {
$navlink.removeClass(‘navMenu-exit’).addClass(‘navMenu’);
}
$navSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.navSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});

$(“.icon”).click(function() {
var icon = $(this),
input = icon.parent().find(“#search”),
submit = icon.parent().find(“.submit”),
is_submit_clicked = false;

// Animate the input field
input.animate({
“width”: “165px”,
“padding”: “10px”,
“opacity”: 1
}, 300, function() {
input.focus();
});

submit.mousedown(function() {
is_submit_clicked = true;
});

// Now, we need to hide the icon too
icon.fadeOut(300);

// Looks great, but what about hiding the input when it loses focus and doesnt contain any value? Lets do that too
input.blur(function() {
if(true) {
input.animate({
“width”: “0”,
“padding”: “0”,
“opacity”: 0
}, 200);

// Get the icon back
icon.fadeIn(200);
};
});
// Get the modal
var modal = document.getElementById(‘myModal’);

});

$(document).ready(function () {
$(‘.nav-list> a’).click(function(){
if ($(this).attr(‘class’) != ‘active’){
$(‘.nav-list >ul’).slideUp();
$(this).next().slideToggle();
$(‘.nav-list a’).removeClass(‘active’);
$(this).addClass(‘active’);
}
else
{
$(this).next().slideUp();
$(this).removeClass(‘active’);
}
});
});

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *