فهرست کالاهای وارداتی مشمول پرداخت مابه التفاوت ٠٨/٠٢/١٣٨٢

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۲/۰۸
شماره24738/113/278/73/41
ضمیمه

بسمه تعالی


37888/1/370


24/12/1381


«سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان»


وزارت بازرگانی


اداره کل مقررات صادرات وواردات


با سلام واحترام


با توجه به مصوبات قانونی و آخرین اصلاحات انجام شده ، بدینوسیله فهرست کالاهای
وارداتی مشمول پرداخت مابه التفاوت (جدول شماره یک پیوست) و کالاهای وارداتی
مشمول ضوابط قمیت گذاری (جداول شماره دو پیوست) که ترخیص آنها در سال 82 در هر
مورد موکول به ارائه مجوز ترخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است
به شرح ذیل اعلام می گردد. با توجه به اهمیت موضوع رعایت نکات ذیل الزامی است:

1. 

ترخیص کالاهای وارداتی مندرج در جدول
شماره یک صرفنظر از نوع ارز استفاده شده و مرجع صادرکننده مجوز ورود کالا (نظیر
مصوبات هیئت محترم وزیران) از گمرک منوط به پرداخت مبلغ مابه التفاوت تعیین شده
و ارائه مجوز ترخیص از سوی این سازمان باشد.

2. 

صدور مجوز ترخیص کلیه کالاهای وارداتی مندرج در جدول شماره یک
کماکان به عنوان گمرک ورودی کالا، منحصرأ توسط سازمان حمایت با دو امضای مجاز
معرفی شده و مهر این سازمان معتبر خواهد بود.

3. 

ترخیص کالاهای وارداتی مندرج در جدول شماره دو با توجه به نوع
ارز استفاده شده و صرفنظر از مرجع صادرکننده مجوز ورود کالا (نظیر مصوبات هیئت
محترم وزیران) از گمرک منوط به اخذ مجوز ترخیص و حسب مورد سپردن تعهد قیمت
گذاری یا مصرف به این سازمان می باشد.

4. 

ممکن است کالایی براساس جدول شماره دو مشمول ضوابط قیمت گذاری
نباشد ولی همان کالا براساس جدول شماره یک مشمول مابه التفاوت باشد بنابراین
ترخیص آنها نیز از گمرک موکول به ارائه مجوز ترخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان می باشد.

5. 

صدور مجوز ترخیص کلیه کالاهای وارداتی مندرج در جدول شماره دو
به عنوان گمرک ورودی توسط سازمان با دو امضای مجاز معرفی شده و مهر سازمان و یا
حسب مورد توسط اداره کل بازرگانی استانها/ سازمان بازرگانی استانها با دو امضای
مجاز معرفی شده و مهر اداره کل بازرگانی استان ذیربط/ سازمان بازرگانی استان (
به استثنای کالاهای مشمول مابه التفاوت) معتبر خواهد بود.

6. 

ترخیص انواع خودرو وارداتی با هر نوع ارز منوط به ارائه مجوز
ترخیص این سازمان و پرداخت مبلغ مابه التفاوت براساس محاسبه تفاوت قیمت تمام
شده تا قیمت روز خودرو در بازار آزاد می باشد.

7. 

کالاهای مشمول مابه التفاوت شامل کلیه وارد کنندگان (اعم از بخش
دولتی ، تعاونیها از جمله تعاونیهای مرزنشین و مرزنشینان خصوصی) می
باشد،‌مگرمواردی که معافیت آنها در دستورالعمل صریحأ درج گردیده است و یا اینکه
در هر مورد مجوز این سازمان مبنی بر بلامانع بودن ترخیص کالا صرفأ‌ از لحاظ عدم
مطالبه مابه التفاوت را به گمرک ارائه دهند.

8. 

کالاهای مشمول مابه التفاوت که در گمرک موجود می باشد و یا به
کشور وارد خواهد شد (به استثناء هدایا و کالاهای همراه مسافر) ترخیص آنها از
گمرک موکول به پرداخت مابه التفاوت مقرر می باشد.

9. 

کالاهای مشمول مابه التفاوت که به کشور وارد می گردد ترخیص آنها
از گمرک موکول به ارائه تأییدیه این سازمان مبنی بر دریافت مابه التفاوت مربوط
در هر مورد می باشد و چنانچه موردی پیش آید که وارد کننده بدون اخذ تأییدیه این
سازمان به گمرک مراجعه نموده باشد گمرک مربوطه از ترخیص کالا خودداری و وارد
کننده را جهت پرداخت مابه التفاوت و اخذ تأییدیه لازم به این سازمان راهنمایی
فرمایند.

10.        

گمرکات کشور از ترخیص کالاهای مشمول مابه التفاوت با اخذ سپرده
یا تعهد نامه اکیدأ خودداری نموده و چنانچه مواردی پیش آید که ترخیص کالا با
تعهدنامه یا اخذ سپرده اجتناب ناپذیر باشد قبلأ‌هماهنگی لازم را با این سازمان
بعمل آورده و گواهی مربوط را اخذ نمایند.

11.        

اگر در طول سال به موجب مصوبات قانونی، کالایی از زمره اقلام
مندرج در جداول پیوست حذف یا اضافه گردد و یا اینکه مبلغ مابه التفاوت تعیین
شده مربوط به آنها تغییر یابد مراتب جهت اقدام به گمرک ایران اعلام خواهد شد.


خواهشمند است دستور فرمائید ضمن کان لم یکن نمودن کلیه دستورالعمل های قبلی این
سازمان، مراتب را در اسرع وقت به کلیه گمرکات کشور و ادارات تابعه از جمله
بازارچه های مرزی و مناطق آزاد نیز اعلام فرمایند.


محمدعلی احمدیان


رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل


 


(جدول شماره یک – فهرست و مبلغ مابه التفاوت کالاهای وارداتی که
ترخیص آن از گمرک در هر مورد موکول به موافقت سازمان حمایت می باشد.


ردیف تعرفه


مبلغ مابه التفاوت (ریال)


واحد


نوع کالا


ردیف


04/02-02/02-01/02


*


کیلوگرم


گوشت قرمز


1


03/10


*


کیلوگرم


جو


2


06/10


900


کیلو


برنج خوراکی


3


07/12-06/12-01/12


*


کیلوگرم


دانه های روغنی


4


12/15-09/15 الی
07/15-21/1515-14/15-13/15-11/15-10/15


500


کیلوگرم


روغن نباتی خام


5


16/15-50 و 29 و 21/1515-10/15-18/15 و 17/15 و
14/15 و 12/15 و 11/15


800


کیلوگرم


روغن نباتی ساخته شده


6


01/17


1000


کیلوگرم


انواع شکر خام و سفید


7


06/23 الی 04/23


200


کیلوگرم


کنجاله سویا


8


200


کیلوگرم


کنجاله پنبه


9


04/39


35


کیلوگرم


پی،وی،سی


10


01/39


20


کیلوگرم


پلی اتیلن


11


02/39


20


کیلوگرم


پلی پروپیلن


12


02/48


*


کیلوگرم


کاغذ چاپ و تحریر


13


10/51 الی 06/51


07/52 الی 04/52


03/54-02/54


200


کیلوگرم


نخ 100% پشم و نخ 100% پنبه ای و نخ استات


14


03/54-02/54


500


کیلوگرم


نخ نایلون (پلی امید)


15


06/54 الی 01/54-06/56الی 04/56


11/55 الی 01/55


200


کیلوگرم


الیاف اکریلیک ،‌تاپس اکریلیک ،‌نخ اکریلیک


16


500


کیلوگرم


الیاف پلی استر ،‌تاپس پلی استر،  نخ پلی استر


17


200


کیلوگرم


نخهای فوق الذکر بصورت مخلوط


18


13/51 الی 11/51


11/52 الی 08/52


16/55 الی 12/55-8 و07/54


9 و 06/58-04/58 الی 01/58-3 و 02/56


2 و 01/60-7 و 06/59-3 و 02/59


250

function ChkFormcontent_form(formObj) {
if (formObj.checkValidation == ‘no’)
return true;
$(‘.validationError’).removeClass(‘validationError’);
window.validationFirstElement = null;
window.x001 = [];
var validate = true;
var validationMessages = [];
formObj.setAttribute(‘validated’, false);
if ((formObj.getAttribute(‘fileUploading’) * 1) > 0) {
alert(‘فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید.’);
return false;
}

if (!validate) {
alert(‘- ‘ + validationMessages.join(‘rn- ‘));
focusIntoElement(window.validationFirstElement);
return false;
}
for(var idx=0; idx< sisDetailContainers.length; idx++) {
if (!checkDetailContainersForm(sisDetailContainers[idx]))
return false;
}
formObj.setAttribute('validated', true);
$(formObj).find('input[name=x001]').val(window.x001.toString());

return true;

}

دسترسی سریع

sfHover_pmnu_6270 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6270’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6270);

.ul_pmnu_6270, .ul_pmnu_6270 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 ul {width:200px; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:93;}

.ul_pmnu_6270 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1 {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels {padding: 4px;z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.level1:hover {z-index:93;}
.ul_pmnu_6270 li a.levels:hover {z-index:93;}
* html .ul_pmnu_6270 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; .ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6270 li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6270 li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6270 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:93; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6270 li{margin: 0px; z-index:93;}

تعامل الکترونیک

sfHover_pmnu_6728 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6728’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6728);

.ul_pmnu_6728, .ul_pmnu_6728 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 ul {width:200px; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:94;}

.ul_pmnu_6728 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1 {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels {padding: 4px;z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.level1:hover {z-index:94;}
.ul_pmnu_6728 li a.levels:hover {z-index:94;}
* html .ul_pmnu_6728 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; .ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6728 li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6728 li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6728 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:94; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6728 li{margin: 0px; z-index:94;}

پیوندها

sfHover_pmnu_6273 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6273’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6273);

.ul_pmnu_6273, .ul_pmnu_6273 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 ul {width:200px; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:95;}

.ul_pmnu_6273 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1 {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels {padding: 4px;z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.level1:hover {z-index:95;}
.ul_pmnu_6273 li a.levels:hover {z-index:95;}
* html .ul_pmnu_6273 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; .ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6273 li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6273 li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6273 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:95; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6273 li{margin: 0px; z-index:95;}

sfHover_pmnu_6277 = function() {
var sfEls = document.getElementById(‘_pmnu_6277’).getElementsByTagName(‘li’);
for (var i=0; i<sfEls.length; i++) {
sfEls[i].onmouseover=function() {
this.className+=' over';
}
sfEls[i].onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(/ over/g, '');
}
}
}
if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', sfHover_pmnu_6277);

.ul_pmnu_6277, .ul_pmnu_6277 ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none; width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 ul {width:200px; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li {position: relative; float: right; width:100%; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul {position: absolute; right: 0; top: auto; display:none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li ul ul {position: absolute; right:100%; top: -.1em; z-index:96;}

.ul_pmnu_6277 li a {display: block; text-decoration: none; z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1 {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels {padding: 4px;z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.level1:hover {z-index:96;}
.ul_pmnu_6277 li a.levels:hover {z-index:96;}
* html .ul_pmnu_6277 li a {height:1%}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li:hover ul ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul ul ul ul ul ul ul
{display:none;}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; .ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}}
.ul_pmnu_6277 li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li:hover ul,
.ul_pmnu_6277 li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li.over ul,
.ul_pmnu_6277 li li li li li li li.over ul
{display:block; z-index:96; top:-1px; margin-top:1px; position:absolute; right:100%;}
.ul_pmnu_6277 li{margin: 0px; z-index:96;}

if(document.getElementById(‘newsletter_email’).value == ”) {
document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ‘ایمیل خود را وارد نمایید.’;
document.getElementById(‘newsletter_email’).onclick = function() {document.getElementById(‘newsletter_email’).value = ”;};
}

مرزهای هوشمندبرای تجارت،مسافرت و حمل ونقل بدون وقفه

$(function () {
var $searchlink = $(‘.searchButton’);
var $searchSection = $(‘.searchSection ‘);
$(‘.searchButton’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$searchSection.is(“:visible”)) {
$searchlink.removeClass(‘searchButton’).addClass(‘searchButton-exit’);
} else {
$searchlink.removeClass(‘searchButton-exit’).addClass(‘searchButton’);
}
$searchSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.searchSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});
$(function () {
var $navlink = $(‘.navMenu’);
var $navSection = $(‘.navSection’);
$(‘.navMenu’).click(function (e) {
e.preventDefault();
if (!$navSection.is(“:visible”)) {
$navlink.removeClass(‘navMenu’).addClass(‘navMenu-exit’);
} else {
$navlink.removeClass(‘navMenu-exit’).addClass(‘navMenu’);
}
$navSection.slideToggle(100, function () {
});

});
$(‘.navSection .searchInput’).submit(function (e) {
e.preventDefault();
});
});

$(“.icon”).click(function() {
var icon = $(this),
input = icon.parent().find(“#search”),
submit = icon.parent().find(“.submit”),
is_submit_clicked = false;

// Animate the input field
input.animate({
“width”: “165px”,
“padding”: “10px”,
“opacity”: 1
}, 300, function() {
input.focus();
});

submit.mousedown(function() {
is_submit_clicked = true;
});

// Now, we need to hide the icon too
icon.fadeOut(300);

// Looks great, but what about hiding the input when it loses focus and doesnt contain any value? Lets do that too
input.blur(function() {
if(true) {
input.animate({
“width”: “0”,
“padding”: “0”,
“opacity”: 0
}, 200);

// Get the icon back
icon.fadeIn(200);
};
});
// Get the modal
var modal = document.getElementById(‘myModal’);

});

$(document).ready(function () {
$(‘.nav-list> a’).click(function(){
if ($(this).attr(‘class’) != ‘active’){
$(‘.nav-list >ul’).slideUp();
$(this).next().slideToggle();
$(‘.nav-list a’).removeClass(‘active’);
$(this).addClass(‘active’);
}
else
{
$(this).next().slideUp();
$(this).removeClass(‘active’);
}
});
});

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *