فهرست کیل مصرف وضایعات آرد نول وستاره

طبقه بندی1397
تاریخ تصویب۱۳۹۷/۰۱/۱۸
شماره 4/7160
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولغیر نفتی
ضمیمه EFG39434235096.tif

به پیوست تصویر نامه شماره 254176‏/60 مورخ16‏/11‏/95 مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین ضریب استحصال آرد نول وستاره از محل گندم خوراکی ورود موقت شده ارسال و موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
  1. با توجه به محدودیت قانونی صادرات قطعی آرد، گمرکات ورود موقت کننده گندم میزان مجاز صادرات آرد تولید شده از محل پروانه های ورود موقت را بر اساس کیل مصرف ابلاغی و تقاضای ذینفع مبنی بر نوع آرد استحصالی برای صدور محاسبه و نسبت به نگهداری سقف آن با توجه به میزان گندم ورود موقت شده و میزان آرد قابل استحصال اقدام نمایند. ضمن اینکه در مواردی که مطابق درخواست ذینفع، تشریفات صادرات آرد استحصالی از طریق گمرک دیگری غیر از گمرک ورود موقت کننده انجام می شود، لازم است گمرک محل ورود موقت گندم، میزان اشاره شده را جهت کنترل و نگهداری سقف به گمرک مورد درخواست ذینفع به صورت مشروح اعلام نماید.
  2. صادرات از محل پروانه های ورود موقت قبلی (که دارای مهلت می باشند) با توجه به میزان صادرات انجام شده از محل پروانه های مذکور، با کنترل سقف مجازو با رعایت سایر مقررات امکان پذیرخواهد بود. بدیهی است تسویه پروانه های ورود موقتی که صادرات آنها انجام شده بر اساس کیل مصرف قبلی صورت خواهد پذیرفت.
  3. به منظور ایجاد امکان تسویه پروانه های ورود موقت لازم است صادرکنندگان نوع آرد صادراتی را در اظهارنامه مربوطه اظهار نموده و در زمان انجام تشریفات گمرکی مربوطه نیز نظریه آزمایشگاه در خصوص صحت نوع آرد اظهاری (ضمن توجه به مفاد بخشنامه شماره 63209‏/95مورخ 6‏/4‏/95) استعلام گردد. ضمناً گمرکات صادراتی نیزمکلف به کنترل سقف مجاز به صادرات با توجه به مفاد نامه گمرک ورود موقت کننده می باشند.صادرات آرد از محل پروانه ورود موقت صرفا از طریق یکی از گمرکات مجاز به صادرات و پس از اعلام گمرک ورود موقت کننده و منوط به اعتبار پروانه ورود موقت در زمان بررسی اظهار نامه صادراتی خواهد بود لذا توجه به این موضوع ضروری می باشد.
  4. در هنگام تسویه پروانه های ورود موقت گندم، حقوق ورودی افت مفید و سبوس استحصالی با در نظر گرفتن مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و توجه به کیل مصرف مربوطه و با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه اخذ گردد.ضمنا با عنایت به مفادنامه ثبتی به شماره 86177مورخ 15‏/5‏/93 و سوابق بعدی ارسالی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، برای تبدیل به قطعی شدن سبوس استحصالی و ضایعات مفید بر اساس تبصره 2 ماده 86 آ.ا.ق.ا.گ.(وپس از انجام کامل تعهدات صادراتی ) نیازی به اخذ مجوز کارگروه ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و انجام ثبت سفارش از محل موافقت مذکور ندارد.بدیهی است محاسبات مربوطه و میزان محصول صادراتی و نوع آن بایستی به صورت مشروح به صورت پیام بر روی پروانه ورود موقت جهت استفاده های آتی درج گردد.
  5. صادرات سایر انواع آرد پس ازمشخص شدن کیل مصرف از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ابلاغ از سوی این دفتر (به صورت کلی)امکان پذیر خواهد بود.
نظارت بر حسن انجام امر بر عهده بالاترین مقام آن گمرک می باشد.
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *