آمل- معاون توسعه مدیریت ومنابع گمرک ایران، از صدور مجوز راه اندازی دفترمستقل گمرک درمرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل خبر داد....