موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

طبقه بندی1383
تاریخ تصویب۱۳۸۳/۰۱/۱۷
شماره8300200
ضمیمه

بسمه تعالی


8300200
1383/1/17


موضوع:
موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایراندفتر ثبت
سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی


سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 103964 مورخ 27/12/1382 موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران بانضمام آخرین فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری
برای واردات و همچنین کالاهای مشمول رعایت ضشوابط فنی موضوع مصوبه مورخ 6/3/1380
هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد./ص


سید عباس
حسینی
مدیر کل مقررات صادرات و واردات

 


بسمه تعالی

21/73/170/791/6086/13224
1383/1/25


مراتب بانضمام
تصویر نامه شماره 103964 مورخ 27/12/82 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
بانضمام تصویر 4 برگ شامل 30 ردیف فهرست کالاهای مشمول رعایت ضوابط فنی موضوع مصوبه
شماره 9146/ت 24479 ه –مورخ 6/3/80 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام برابر
مقررات به گمرک     ابلاغ وباطلاع می بساند رعایت فهرست 15 ردیف کالاهای مذکور
در ضمیمه شماره 4 کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری علاوه بر فهرست کالاهای
مشمول استاندارد اجباری ( پیوست) الزامی است .


ناصر کرمانی

مدیرکل دفتر واردات


رونوشت به:

– حوزه نظارت
گمرک      جهت اطلاع

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *