نحوه ارزشگذاری محمولات فاقد ارزش پایه

طبقه بندی1391
شماره175792/305
ضمیمه 4251395.jpg

بسمه تعالی
175792/305
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرومفادتبصره 2بند5بخشنامه شماره 163383/8/284مورخ 30/8/91مبنی برنحوه اقدام دررابطه بااقلام فاقدقیمت پایه صادراتی درسایت ارزش کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویرگزارش شماره 167492/167300/747/930/71مورخ 8/9/91موضوع نامه شماره 817/410/91مورخ 8/9/91سازمان توسعه تجارت ایران(تصاویر2برگ) متضمن دستورمعاونت محترم فنی وامورگمرکی ارسال واعلام می دارد،به منظور جلوگیری از توقف صادرات د رخصوص محمولات فاقد ارزش پایه صادراتی ترتیبی اتخاذ گرددتا دراینگونه مواردضمن مراجعه به سوابق ارزش کالا،ازجمله ارزشهای مشابه و بصورت موردی نسبت به پذیرش ارزش بااخذتعهدیکماهه تاوصول ارزش صادراتی مذکور ازسوی کمیته قیمت گذاری نسبت به انجام تشریفات گمرکی وخروج محمولات اظهاری اقدام ومتعاقبأپس ازوصول ارزش اعلامی توسط کمیته مذکور،نسبت بهاصلاح ارزش دراظهارنامه وپروانه صادراتی وهمچنین اصلاح فرم نحوه مصرف ارز اقدام گردد.مقتضی است ضمن اقدام لازم مراتب رابه کلیه گمرکات وواحدهای تابعه نیزابلاغ نموده وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *