ورود موقت خودروی اتباع ایرانی و خارجی

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۴/۰۸
شماره78798/757/202/73/110
ضمیمه

بسمه تعالی

8/4/1382

78798/757/202/73/110

به : مدیرکل
/ریاست محترم گمرک

از : دفتر
واردات


 


با توجه به اینکه اخیرأ مشاهده می
گردد گمرکات مرزی در جهت اجرای ورود موقت خودروی اتباع ایرانی و خارجی به
روشهای متفاوتی اقدام می نمایند لذا به جهت یکنواختی امور در کلیه گمرکات و
جلوگیری از بروز مشکلات موارد زیر را یادآوری می نماید.

شرایطی را که
افراد در هنگام استفاده از تسهیلات ورود موقت خودرو باید دارا باشند:

الف – اتباع
خارجی که
بعنوان توریست وارد کشور می گردند مدت تردد خودروی متعلق به انها به میزان
ویزای توریستی آنان و حداکثر به مدت سه ماه تعیین می گردد (اتباع خارجی دارای
اقامت دائم و یا کاردر ایران مجاز به استفاده از تسهیلات نمی باشند) .

ب – اتباع
ایرانی :
ایرانیان مقیم خارج از کشور مشروط به اینکه قبل از ورود به ایران حداقل ششماه 
متوالی در خارج اقامت داشته باشند (فاصله آخرین خروج تا آخرین ورود آنها حداقل
ششماه باشد).

سند ترخیص :
در صورتیکه متقاضی ورود موقت خودرو کارنه دوپاساژ ارائه ننماید.

 با قبول
اظهارنامه ورود موقت با رعایت بخش یکم از فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون امور
گمرکی (ماده 133 لغایت 143) در هنگام صدور پروانه رعایت موارد زیر الزامی می
باشد)


مشخصات کامل خودرو شامل شماره موتور، شماره شاسی ، نوع خودرو ، مدل خودرو، سال
ساخت و غیره و همچنین مهلت تعیین شده برای تردد دقیقأ در پروانه قید گردد.


درج جمله این پروانه جهت شماره گذاری فاقد اعتبار می باشد به نحویکه کاملأ قابل
رؤیت باشد (با قلم قرمز)‌

کارنه
دوپاساژ:
در هنگام ارائه کارنه دوپاساژ موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.


کارنه دوپاساژ
برای کشور جمهوری اسلامی ایران معتبر باشد (عدم حذف نام ایران در پشت جلد کارنه
درج نام ایران در قسمت بیضی شکل مندرج در روی جلد و تمام صفحات آن)


مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد (مندرج در روی جلد و تمام صفحات آن) درج نام
صاحب کارنه (مسافر) در قسمت
Holder

در صورتیکه
کارنه دوپاساژ ارائه شده از هر لحاظ معتبر بوده و مشخصات خودروی مورد آن با
مشخصات مندرج در کارنه مطابقت کامل داشته باشد نسبت به پذیرش آن اقدام و در
دفتر مربوطه ثبت و سه قسمت وله های (ورود، خروج،‌سابقه جدانشدنی) ممهور به مهر
گمرک ذیربط و تاریخ ورود و خروج و شماره ردیف ثبت دفتر گردیده و در ظهر وله ها
مهر چهارگوش ارسالی درج و در آن مشخصات اتومبیل و مسافر و مهلت تردد در نقاط
مربوطه تعیین شده در آن قید گردد (برای ممهور نمودن وله سابقه از قسمت چپ آن
استفاده گردد و توجه شود برای تعیین تاریخ مجاز تردد و یا تمدید آن حتمأ از مهر
چهارگوش ارسالی که متحدالشکل می باشد استفاده شود)

وله ورود از
کارنه جدا و با تقاضای مسافر حاوی نام، نام خانوادگی ، شماره گذرنامه ، آدرس
محل اقامت در ایران ، شماره تلفن تماس ،‌مرز خروجی و … در سوابق بایگانی
گردد.

تسویه

الف ) تسویه
پروانه ورود موقت :

در صورتیکه
گمرک خروجی همان گمرک ورودی باشد پس از تحویل خودرو و عدم مغایرت آن با پروانه
صادره با اخذ اصل پروانه نسبت به تسویه آن ضمن ابطال تضمین های اخذ شده اقدام
نماید. در صورت تأخیر در تحویل و یا خروج جریمه انتظامی موضوع اصلاحیه تبصره 2
ذیل ماده 269 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اخذ گردد در صورتیکه مرز خروجی
و یا گمرک تحویل گیرنده ، گمرک ورودی نباشد پس از تحویل خودرو و عدم مغایرت آن
با پروانه با اخذ اصل پروانه و ارسال آن به گمرک ورودی همراه با گواهی مبنی بر
خروج و یا تحویل آن در اسرع وقت جهت ابطال تضمینهای اخذ شده اقدام نماید. و در
صورت تأخیر درتحویل و یا خروج ، جریمه انتظامی موضوع اصلاحیه تبصره 2 ذیل ماده
269 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط گمرک مرز خروج وصول گردد.

ب – تسویه
کارنه دوپاساژ


در صورتیکه گمرک
خروجی همان گمرک ورودی باشد پس از تحویل خودرو و عدم مغایرت آن با کارنه
دوپاساژ پس از ثبت در دفاتر مربوطه نسبت به ممهور نمودن وله (خروج و سابقه
جدانشدنی) به مهر خروج و جدا نمودن وله خروج و ضمیمه نمودن به سوابق ورود نسبت
به تسویه کارنه اقدام گردد (در صورت تأخیر در تحویل یا خروج خودرو جریمه
انتظامی موضوع ماده 270 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وصول گردد).


در صورتیکه مرز خروجی و یا تحویل گیرنده همان گمرک ورودی نباشد پس از تحویل
خودرو و عدم مغایرت آن با کارنه دوپاساژ پس از ثبت در دفاتر مربوطه و یا با
صدور قبض انبار نسبت به ممهور نمودن وله (خروج و سابقه ) به مهر خروج و یا درج
شماره قبض انبار در آن، نسبت به جدانمودن وله خروج و ارسال آن به گمرک ورودی
همراه با گواهی مبنی بر خروج و یا تحویل در اسرع وقت جهت تسویه کارنه اقدام و
در صورت تأخیر در تحویل یا خروج جریمه انتظامی ماده 270 آیین نامه اجرایی قانون
امور گمرکی وصول گردد.


درصورت تسویه کارنه خروج مجدد خودرو از گمرک جهت تردد امکانپذیر نمی باشد با
توجه به اینکه آمار ورود وخروج خودروهای ورودموقت در دفتر واردات نگهداری می
گردد گمرکات ورودی و خروجی ملزم هستند هر پانزده روز یکبار آمار کلیه خودروها
(ورودی و خروجی) را به دفتر واردات ارسال نمایند.

پیگیری


در صورت عدم خروج خودرو متکی به پروانه ورود موقت در موعدمقرر گمرک ورودی ملزم
است براساس ماده 143 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضمن واریز وجوه دریافتی
به درآمد قطعی و یا پیگیری تضمین بیمه از طریق اداره ترانزیت و با رعایت سایر
مقررات اقدام و از نتیجه نیز این دفتر را مطلع نمایند.

با توجه به
اینکه پیگیری عدم خروج خودروهای مورد کارنه دوپاساژ از طریق کانون جهانگردی و
اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و نهایتأ کانون صادرکننده کارنه بوسیله دفتر
واردات انجام می گیرد گمرکات ورودی ملزم می باشند عدم خروج خودرو مورد هرکارنه
را بصورت جداگانه با ارسال تصویری کامل وخوانا از وله مربوطه اعلام واز طریق
این دفتر تا حصول نتیجه نهایی موضوع را پیگیری نماید.

توجه داشته
باشند پیگیری عدم خروج خودرو متکی به کارنه دوپاساژ صرفأ تا یکسال پس از اعتبار
کارنه امکانپذیر می باشد لذا در صورتیکه در این مدت اقدام لازم صورت نگیرد
پیگیری امکانپذیر نمی باشد لازم است گمرکات ورودی موضوع رامدنظر قرار داده و
قبل از انقضای موضوع را پیگیری تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری بعمل آید. در
صورت وجود پیشنهاد جهت اجرای مقررات ورود موقت خودرو مراتب را اعلام تا مورد
رسیدگی قرار گیرد.

ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *