پیگیری عملکرد گمرکات اجرایی در اجرای اختیار تفویض شده جهت استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی

طبقه بندی1398
تاریخ تصویب۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شماره25/191409
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات استرداد
ضمیمه

پیرو بخشنامه شماره 430886‏/97‏/173 مورخ 16‏/4‏/97 درارتباط با تفویض اختیار رسیدگی به درخواستهای استرداد حقوق ورودی (موضوع مواد 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی) به حوزه های نظارت و گمرکات مراکز استانها و پیرو دستورالعمل شماره 1026692‏/97‏/272 مورخ 26‏/8‏/97 درخصوص الزامات مندرج در بند «ب» تبصره 7 قانون بودجه سال 97 و همچنین بند «ب» تبصره 7 قانون بودجه سال 98 برای استرداد حقوق ورودی موضوع مواد قانونی یاد شده ظرف مدت حداکثر 15 روز پس از تأیید اسناد مربوطه، با عنایت به آنکه تعدادی از واحدهای تولیدی ضمن مراجعه به این دفتر درخصوص کندی روند رسیدگی به درخواستها در گمرکات تفویض اختیار شده معترض می باشند و به نظر می رسد علیرغم آموزشها و پیگیریهای صورت پذیرفته توسط این دفتر برای رفع مشکلات موجود، هنوز نتیجه مطلوب حاصل نگردیده و از آنجا که مقرر است طی برنامه ای منظم از سوی این دفتر نسبت به مراجعه حضوری به گمرکات اجرایی و بررسی عملکرد اجرای دستورالعمل موصوف از تاریخ اختیار تفویض شده برای ارایه گزارش به مقام محترم ریاست کل اقدام گردد، دستور فرمایید آمار و اطلاعات مربوط به درخواستهای واصله برای استرداد ( حقوق ورودی موضوع ماده 66 لغایت 70 قانون امورگمرکی) اظهارنامه های مربوطه از طرف صادرکنندگان به شرح موارد درخواستی در فایل اکسل پیوست (فرم شماره 1) ظرف حداکثر 10 روز کاری به این دفتر ارسال گردد. بدیهی است عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر به منزله عدم وجود درخواست از سوی صادرکنندگان بوده و مسئولیت آن با مدیریت محترم آن گمرک خواهد بود. ضمناً دستور فرمایید در موارد آتی و در پایان هر ماه آمار پرونده های منتج به صدور حکم به شرح فرم شماره( 2) پیوست (در قالب فرمت اکسل) را نیز به این دفتر ارسال نمایند. ضمنا” مفاد این بخشنامه صرفا” مربوط به گمرکات تفویض اختیار شده بوده و در سایر گمرکات جنبه اطلاعی دارد .
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *