بانه- اعضای شورای اسلامی شهر بانه با اکثریت آرا، سروه قادرخان زاده را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر مرزی معرفی کردند. به گزارش خبرنگار مهر، در...