گزارشات بازرسان اعزامی ٢٥/٠٦/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۶/۲۵
شماره151781/107/1/51
ضمیمه

151781/107/1/51


25/6/1381


  


 


ناظرین و مدیران محترم گمرکات


 


با توجه به گزارشات بازرسان اعزامی به گمرکات در سال 80 و جمع
بندی ایرادات و اشکالات مورد مشاهده ایشان موارد ذیل جهت هر چند بیشتر قانونمند
شدن امور مورد تأکید می باشد.


 


امور گمرکی


 


رعایت ماده 101 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خصوصأ توجه
کافی به بند 8 ماده مذکور و نیز لزوم استفاده از لاک و مهرهای جدید که طی
دستورالعملی به گمرکات ابلاغ گردیده است.


 


رعایت ماده 109 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مورد
الصاق نمونه های کالا و کاتالوگ به اظهارنامه های مربوط به کالاهای ورود موقت و
صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات) و نیز
رعایت بخشنامه های دفتر صادرات از جمله عدم قبول یک فقره اظهارنامه کالای
صادراتی از محل چندین فقره مجوز ورود موقت مربوط به افراد مختلف.


 


رعایت ماده 118 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر حفظ
و نگهداری صحیح اظهارنامه ها.


 


دقت لازم در توزین کالاهای فله صادراتی از قبیل فرآورده های
نفتی و … .


 


توجه به مفاد ماده 45 قانون امور گمرکی مبنی برلزوم وصول حق
بیمه و یا اعتبار داشتن بیمه نامه های تسلیم شده به گمرک.


 


توجه کافی به موارد مستثنی شده از معافیت موضوع ماده واحده
992/ق (تسهیلات ویژه جهت کالاهای مورد نیاز وزارت دفاع).


 


ثبت و تکمیل دقیق و مرتب دفاتر موجود در گمرکات (اعم از دفتر
ترانزیت داخلی و خارجی و کارنه تیر،‌درب خروج ،‌دفتر انبارها و …)‌به نحوی که
مشخصات و اطلاعات کامل در ستون مربوطه قید گردد و نیز بستن و مهر وامضاء نمودن
دفاترمذکور در پایان سال و نظارت مستقیم مدیران گمرکات اجرایی نسبت به این
موضوع.


 


دقت در درج مشخصات کامل کالا در اسناد ترخیص (پته و پروانه) که
امکان سوء استفاده های احتمالی در امر قاچاق کالا و … را منتفی نماید.


 


توجه کافی و لازم به مهلت اعتبار وکالتنامه های تسلیمی به گمرک
جهت ترخیص کالا و اجازه حق توکیل به غیر در مواردیکه مستخدمین حق العملکاران
کالا را از گمرک ترخیص می نمایند. (موضوع بند 5 ماده 101 آئین نامه اجرایی
قانون امور گمرکی) .


توجه کافی به مفاد ماده 382 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
به ویژه اخذ معرفی نامه و نیز ضمانت کتبی ازحق العملکاران یا بازرگانان نسبت به
اعمال مستخدمین آنها (موضوع بند ج ماده 382 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)


 


پیگیری و اقدام به موقع درخصوص آن دسته از کالاهای ورود موقت و
یا کالاهای ساخته شده از محل آنها که در موعد مقرر از کشور خارج (صادر) نشده
اند و تعیین تکلیف پرونده های سنواتی ورود موقت که تاکنون بلاتسویه و بلااقدام
مانده اند.


 


لزوم ارسال به موقع گزارش مربوط به تخلفات حق العملکاران به
اداره کل بازرسی جهت اعمال ماده 36 قانون امور گمرکی.


 


امور حقوقی و نظارت


 


رعایت و دقت در اجرای تبصره ماده 298 و ماده 299 آئین نامه
اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر انجام بازبینی کلیه اظهارنامه ها واسناد گمرک
در گمرک محل یا ستادهای نظارت مرتبط و ارسال به موقع اظهارنامه ها جهت بازبینی
و نیزارسال اظهارنامه های انتخابی گمرک ایران و انجام سایر اقدامات قانونی بعد
از صدور مطالبه نامه کسر دریافتی از قبیل اعمال مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی
و نیز لزوم رعایت مفاد ماده 14 قانون امور گمرکی مبنی بر ضرورت وصول بدهیهای
قطعی صاحبان کالا قبل از تحویل کالا.


 


پیگیری جدی و مستمر ردیفهای خالی مربوط به دفاتر ترانزیت (داخلی
و خارجی)‌و پیگیری


 


اعلام وصولیها تاحصول نتیجه و در صورت تعلل گمرک خروجی در اعلام
وصول و خروج اعلام وارد به اداره کل نظارت بر ترانزیت .


 


خودداری جدی از اعلام ردیفهای مکرر در دفاتر ترانزیت ونیز مشخص
نمودن علت ردیفهای ابطالی .


 


لزوم رعایت دقیق و صحیح تشریفات و مقررات مربوط به امور
ترانزیتی واقدام براساس قوانین و مقررات و بخشنامه های ارسالی و خودداری از
برخورد سلیقه ای در امور مربوط به ترانزیتی.


 


عدم تسویه ردیفهای دفاتر ترانزیت قبل  از وصول اظهارنامه تأیید
شده در ترانزیت خارجی و سوش پروانه در ترانزیت داخلی و حاشیه وله گواهی شده
درکارنه تیر(موضوع ذیل ماده 129 و ماده 186 آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی).


 


توجه و دقت در بارگیری محمولات ترانزیتی به وسائط نقلیه حائز
شرایط مطابق ماده یک ضمیمه شماره دو کنوانسیون تیر 1975 و نیز توجه کافی به
پلمپ شماره دار منافذ ورودی و خروجی تانکرهای حائز شرایط حمل سوخت ترانزیتی.


 


دقت در استفاده از پیچ پرچ در محفظه بار کامیون کالای ترانزیتی
به جای پیچ ومهره (موضوع بند فرعی یک الف ماده 45 نکات توضیحی ضمیمه شماره 6
کنوانسیون تیر).


 


توجه کافی به بند الف ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 مبنی برمحاسبه صحیح و دقیق
بهای کالاهای قاچاق از جمله محاسبه عوارض موضوع ماده 15 قانون مقررات صادرات و
واردات آن کالاها در زمان کشف به تفکیک .


 


ابلاغ مراتب احراز قاچاق و ضبط کالا از سوی گمرک به متهم یا
متهمین در خصوص پرونده های موضوع بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تا امکان تعیین مهلت 2 ماهه  ای که قانونگذار
در ذیل ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز پیش
بینی نموده میسر گردد.


 


ارسال به موقع تصویری ازدادنامه های قطعی صادره از مراجع قضایی
مبنی بر محکومیت  مرتکبین قاچاق به همراه مستند قطعیت دادنامه ها به اداره کل
بازرسی جهت اقدام مقتضی در راستای ماده 30 قانون امورگمرکی.


 


عدم تحویل اعلام جرم ها و بدل پروندههای قاچاق یا هرگونه اسناد
و مدارک مهم به متهمین پرونده های قاچاق جهت ارائه به مراجع قضایی و نیز عدم
پاسخگویی به افرادی که فاقد سمت قانونی در پرونده ها هستند.


 


لزوم پیگیری مستمر دوایر حقوقی وقضایی گمرکات اجرایی نسبت به
دادنامه های صادره مبنی بر محکومیت متهمین تا اجرای کامل دادنامه ها و وصول
حقوق دولت و نیز تسریع در تقسیم سهام کاشفین وعوامل ذیمدخل در کشف قاچاق.


 


انجام تحقیقات لازم پس از ارجاع پرونده های قاچاق به گمرک توسط
دوایر حقوقی و قضایی گمرکات مربوطه و بازجویی پرونده ها و تعیین میزان مالکیت و
حصه هر یک از متهمین (در صورت تضامنی نبودن مسئولیت آنها).


 


لزوم توجه کافی کارشناسان حقوقی و قضایی گمرکات به قوانین
ومقررات مربوطه در تهیه وتنظیم اعلام جرمها و لوایح دفاعیه مستدل و مستند جهت
ارائه به مراجع قضایی و نیز پیگیری پرونده های قاچاق در مراجع قضایی مطروحه تا
حصول نتیجه و صدور رأی مقتضی.


 


لزوم توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مذکور که چنانچه
مراجع قضایی ظرف مهلت یک ماه مقرر در قانون نسبت به پرونده های قاچاق مبادرت به
صدور حکم ننمایند سازمان شاکی (گمرک) از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی
نماید تا موجب اطاله دادرسی نگردد.


 


نظر به اینکه صرفأ پس از ابلاغ دادنامه های صادره از سوی مراجع
قضایی به گمرک (برابر مقررات) و پس از احراز قطعیت و لازم الاجرا بودن دادنامه
ها و طی تشریفات قانونی مربوطه می بایست نسبت به اجرای آنها اقدام نمود لذا
شایسته است ضمن توجه دقیق به این موضوع ،‌از اجرای دادنامه هایی که بدون رعایت
مقررات و تشریفات مربوطه به گمرک ارسال و ارائه می گردند جدأ خودداری شود.


 


لزوم توجه به ثبت وتکمیل اطلاعات مورد نیاز در دفتر ثبت
صورتمجالس قاچاق (در دوایر قضایی که تاکنون سیستم مانیزه قضایی دایر نشده ) به
ویژه از نظر ارزش کالا و نتیجه اقدامات و نیز لزوم برگ شماری اوراق پرونده ها و
اجرای سیستم یادآوری در پرونده های قاچاق.


 


نظارت مستمر حوزه های نظارت بر عملکرد دوایر گمرکات زیرمجموعه
جهت رفع ایرادات ، مشکلات و کمبودها .


 


توجه کافی و لازم به ماده 280 آئین نامه اجرایی قانون امور
گمرکی در زمان رسیدگی به اسناد ومدارک ارائه شده از سوی صاحبان کالا و عدم
پذیرش تصاویر اسناد گمرکی به منظور رفع ظن قاچاق.


 


توجه کافی به مواد 278 و 279 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
درخصوص پرونده های قاچاق که شایسته است از هرگونه تغییر و حک و اصلاح در صورت
مجلس کشف و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان مخبر یا کاشف
یا مأمور انتظامی خودداری گردد.


 


انجام هماهنگی های لازم با نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی درخصوص تحویل و فروش فوری کالاهای سریع الفساد وانجام اقدامات
لازم درخصوص کالاهای انهدامی.


 


اعمال دقت و نظارت کافی بر نحوه ورود کالاهای قاچاق مکشوفه به
انبار قضایی و ثبت مشخصات دقیق آنها در قبوض و دفاتر انبار مربوطه همچنین نصب
اتیکت مناسبت بر روی کالاهای موجود به نحوی که حاوی اطلاعات مورد نیاز باشد.


 


نظارت بر انجام سرشماری سالیانه انبارها و گزارش نتیجه به اداره
حسابرسی.


 


پیگیری مستمر و جدی جهت واریز وجوه جرائم وحاصلفروش پرونده های
قاچاق و پرداخت آنها به صاحبان قانونی سهام.


 


امور اداری و مالی


 


لزوم توجه به بخشنامه شماره 1183-4/30 مورخ 24/10/75 شورای عالی
مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مبنی بر عدم تمدید و عدم استفاده مجدد از
سفته های استفاده شده (جهت اظهارنامه های ورود موقت ) که مراتب قبلأ طی بخشنامه
شماره 177050/320/242/32 مورخ 17/11/75 ابلاغ گردیده و نیز رعایت مواد قانونی
در مورد اخذ سفته های ورود موقت که در بخشنامه شماره 104639/50/425/33 مورخ
2/5/80 تأکید گردیده است.


 


رعایت قوانین ومقررات موضوعه اداری و استخدامی و قانون گزینش
کشور در بکارگیری نیروهای قراردادی و خدماتی در مجموعه گمرکات اجرایی که مراتب
نیز قبلأ طی بخشنامه شماره 47627/102/82 مورخ 5/3/80 ابلاغ گردیده است.


 


عدم واگذاری پستهای حساس گمرک به افراد غیرمسئول ومستخدمین
شرکتهای خدماتی که با گمرک قرارداد همکاری دارند و نیزعدم بکارگیری نیروهای
تابع قانون کار ،‌قراردادی و غیررسمی در دوایر ابلاغ واجراء و درب خروج که
مراتب قبلأ طی بخشنامه شماره 13791/1/102/82 مورخ 28/1/81 ابلاغ گردیده است.


 


لزوم توجه به بند ج ماده 1 قانون امورگمرکی و نیز رعایت مواد 39
و 11 قانون محاسبات عمومی درخصوص کلیه دریافتی ها و عدم دریافت وجوه پیش بینی
نشده در قوانین و مقررات.


 


لزوم رعایت مواد 6 لغایت 13 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
درخصوص انجام خدمات فوق العاده و رعایت بخشنامه شماره 56587/ت 20767 هـ مورخ
11/11/78 معاون اول ریاست جمهوری موضوع مصوبه مورخ 3/11/78 هیأت محترم وزیران
که طی بخشنامه شماره 203413/320/344/32 مورخ 20/11/81 به کلیه گمرکات ابلاغ شده
است.


 


توجه کافی و لازم به امور بایگانیهای دوایر مختلف گمرکات
اجرایی.


 


لزوم دقت در شمارش پلمپ واسناد شماره دار به هنگام تحویل و دقت
در نگهداری مناسب پلمپ و اسناد شماره دار و نیز عدم بکارگیری افراد کم سواد و
بیسواد و قراردادی برای این منظور.


 


انجام اقدامات قانونی جهت وصول وجوه سفته های مأخوذه بابت عدم
ایفاء‌ تعهدات ورود موقت و همچنین وصول وجوه گواهیهای تضمین شرکتهای بیمه در
زمینه واردات موقت و ترانزیت.


 

مسعود کرباسیان


 


صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *