آخرین های دسته بندی

اتحادیه پوشاک کشور

ابطال مفاد بخشنامه

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۸/۱۴ شماره 195036/113/144/73/331 ضمیمه 5283306.jpg- بسمه تعالی 43048/3528-211 29/7/1381 جناب آقای مسعود کرباسیان...

ترخیص محموله های مربوطه به گمرکات

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۸/۱۸ شماره 196758/307/143/73/335 ضمیمه - بسمه تعالی   2805 11/8/1381 «سازمان تولید اسکناس و مسکوک» گمرک ایران...