آخرین های دسته بندی

ارتش

فرد عراقی به هنگام خروج از کشور

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۶/۲۵ شماره 151634/103/9/71/278 ضمیمه - بسمه تعالی 17/6/1381 5862 اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی بازگشت...

تعیین بریکس جهت صادرات کیوی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۸/۰۷ شماره 187476/747/71/321 ضمیمه - بسمه تعالی 7/8/1381 187476/747/71/321 به : گمرکات ......... از : دفتر امور...

صدور دی کلسیم فسفات

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۹/۱۸ شماره 224434/747/480/71/375 ضمیمه - بسمه تعالی 8115486 9/9/1381 گمرک ایران دفتر امور صادرات احترامأ، عطف به...