آخرین های دسته بندی

ارتش

اعتبار بخشنامه شماره 7907162 مورخ 4/5/79

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۹/۲۷ شماره 231902/747/872/71/387 ضمیمه - بسمه تعالی 8115210 22/9/1381 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی»...

تضمین نهای ورود موقت

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۰۸ شماره 241590/113/14/71/400 ضمیمه - بسمه تعالی 241590/113/14/71/400 8/10/1381 به : گمرک از :‌ دفتر امور صادرات...

شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ شماره 288270/747/859/71/445 ضمیمه - بسمه تعالی 288270/747/859/71/445 29/11/1381 به : کلیه گمرکات از : دفتر...

موافقت کلی با صدور متانول مظروف

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ شماره 255284/747/480/71/395 ضمیمه - بسمه تعالی 8119840 12/11/1381 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی...