آخرین های دسته بندی

ارتش

صدور چهارقلم فرآورده نفتی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ شماره 295746/747/859/71/453 ضمیمه - بسمه تعالی 295746/747/859/71/453 7/12/1381 به : کلیه گمرکات از : دفتر امور...

اظهارنامه پوشاک و کفش

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ شماره 297322/292478/113/12/71/455 ضمیمه - 297322/292478/113/12/71/455 10/12/12381 به : گمرک ... از : دفتر امور...

تعیین سهمیه ارزی مرزنشینان

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۱/۰۶ شماره 518/103/1950/73/1 ضمیمه - >بسمه تعالی 518/103/1950/73/1 6/1/1382 به : حوزه نظارت گمرکات از : دفتر...