آخرین های دسته بندی

ارتش

سود بازرگانی خودروها

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۷/۲۲ شماره 173638/162586/791/241/73/299 ضمیمه - بسمه تعالی 22081-50003-70 8/7/81   جناب آقای خسرو تاج معاون محترم...

احراز هویت و تطبیق اسناد

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۷/۲۲ شماره 173634/163632/103/1950/73/298 ضمیمه - بسمه تعالی   173634/163632/103/1950/73/298 22/7/1381 به : مدیرکل /...

قطعات کامپیوتر

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۸/۱۴ شماره 195030/103/2425/73/330 ضمیمه - بسمه تعالی 8112758 24/7/1381 «معاونت  توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی...