آخرین های دسته بندی

تخصیص ارز

ابلاغ منوط شدن ثبت سفارش برخی اقلام الکترونیک و همچنین گوشتکوب برقی، همزن برقی، آسیاب الکتریکی و مخلوط کن الکتریکی ذیل ردیف تعرفه 85094000 به اخذ شناسه کالا

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/13 شماره 99/671184 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود به پیوست تصویر نامه های...

آخرین فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 99 جهت استفاده از تسهیلات تصریح شده در بند 22 فصل پنجم دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیند های صادرات، واردات و ترانزیت و

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/11 شماره 99/664260 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود ضمن لغو مفاد بخشنامه شماره...