آخرین های دسته بندی

ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات

امکان استفاده از ضایعات حاصل از کنسانتره سرب و ضایعات حاصل از ذوب خاک سرب در پروسه تولید شمش سرب وجود دارد لذا دارای ارزش تجاری می باشد

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/31 شماره 99/760786 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود به پیوست تصوبر نامه شماره...

الزامی بودن بارگذاری فهرست برند و شماره سریال انجین های وارداتی در اظهارنامه ها به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اسناد گمرکی در مراجع قضایی

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/29 شماره 99/746189 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود به پیوست تصویر نامه شماره...