آخرین های دسته بندی

توسعه صادرات

گمرکات استان خوزستان . کارنه تیر

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۰۶ شماره 50941/514/133/ت/55 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 50941/514/133/ت/55...

ترانزیت خارجی مواد شیمیایی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۶/۱۳ شماره 142525/726/612/55 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 13/6/81 142525/726/612/55...

اجرای مفاد کنوانسیون تیر 1975

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۶/۱۶ شماره 142571/751/85/55 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی  16/6/81 142571/751/85/55 به...

مشخصات کارنه های تیرقرمز و آبی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۷/۱۵ شماره 168097/751/85/55 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 15/7/81 168097/751/85/55 به...