آخرین های دسته بندی

جمهوری اسلامی ایران

دفاتر مرکزی شرکتهای کشتیرانی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۰۸ شماره 241026/790/3/331/73/399 ضمیمه - بسمه تعالی 241026/790/3/331/73/399 8/10/1381 به : مدیرکل / ریاست گمرک از...

ترخیص موقت خودرو

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ شماره 245304/757/202/73/405 ضمیمه - بسمه تعالی 245304/757/202/73/405 14/10/1381 به : گمرک از : دفتر واردات با...