آخرین های دسته بندی

دفتر صادرات

شرایط واردات تجهیزات و وسایل ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین المللی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های قاره ای و سایر اشخاص بدون پرداخت سود بازرگانی

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/11 شماره 99/661507 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود بپیوست تصوير نامه شماره...