آخرین های دسته بندی

سازمان ملل متحد

تصویب نامه هیئت وزیران ٠٣/٠٩/١٣٨١

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ شماره 210759/102/82 ضمیمه - بسمه تعالی 4169/ت 25703 هـ 23/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران...

تصویب نامه هیئت وزیران ١١/٠٩/١٣٨١

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۹/۱۱ شماره 216887/513/107/51 ضمیمه - بسمه تعالی 216887/513/107/51 11/9/81 ناظرین محترم گمرکات استانها و مدیران...