آخرین های دسته بندی

محدودیت های کرونایی

معرفی نمایندگان

طبقه بندی 1383 تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۱/۲۴ شماره 612807-740-140 ضمیمه - بسمه تعالی 612807-740-140 1383/1/24 گمرک جمهوری اسلامی ایران – مدیرکل محترم دفتر...

شرکت دخانیات

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ شماره 101/7730 ضمیمه - بسمه تعالی 101/7730 1382/12/27 موضوع: شرکت دخانیات جناب آقای حسینی مدیرکل محترم مقررات...

نحوه اعمال حقوق ورودی اجزاء

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ شماره 200/5783 ضمیمه - بسمه تعالی 200/5783 1382/12/24 موضوع: نحوه اعمال حقوق ورودی اجزاء معاونت توسعه روابط...

معرفی نماینده (معاونت امور گمرکی )

طبقه بندی 1383 تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ شماره 73/91/360/11/252 ضمیمه - بسمه تعالی 73/91/360/11/252 1383/2/6 گمرک ایران موضوع : معرفی نماینده (معاونت...