آخرین های دسته بندی

مدارس

تصویب نامه هیئت وزیران ٠٦/٠٣/١٣٨٢

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۰۶ شماره 50979/1/102/82 ضمیمه - 9162/ت 28626 هـ 27/2/1382 رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی سازمان...

رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۵/۰۹ شماره 109169/1/102/82 ضمیمه - بسمه تعالی 18326 22/4/1381 بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ,مؤسسات دولتی...

تصویب نامه هیئت وزیران ١٣/٠٥/١٣٨١

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۵/۱۳ شماره 113669/836/83 ضمیمه - بسمه تعالی 113669/836/83 13/5/81 کلیه دوایر ستادی و گمرکات اجرائی کشور به پیوست یک...

تصویب نامه هیئت وزیران ١٣/٠٨/١٣٨١

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۸/۱۳ شماره 193213/1/840/82 ضمیمه - بسمه تعالی 36218/ت 25856 هـ 28/7/1381 «تصویب نامه هیأت وزیران» سازمان مدیریت و...

تصویب نامه هیئت وزیران ٠٣/٠٩/١٣٨١

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ شماره 210759/102/82 ضمیمه - بسمه تعالی 4169/ت 25703 هـ 23/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران...