آخرین های دسته بندی

مدیر کل دفتر صادرات

هرگونه ترخیص جو وارداتی از گمرک منوط به ارائه تاییدیه از سوی معاونت صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/03 شماره 99/632074 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود به پیوست تصویر نامه شماره...

اعلام فهرست ( 30 ردیف) اقلام تولید داخل

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/01 شماره 99/622274 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود در اجرای بند ۵ از مندرجات...