آخرین های دسته بندی

پلی اتیلن

واردات در مقابل صادرات

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ شماره 12830/103/1586/73/26 ضمیمه - بسمه تعالی 12830/103/1586/73/26 26/1/1382 مراتب پیرو بخشنامه شماره...

گمرکات استان خوزستان . کارنه تیر

طبقه بندی 1382 تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۰۳/۰۶ شماره 50941/514/133/ت/55 محدوده شمول دبیرخانه گمرکات استان مرکزی ضمیمه - بسمه تعالی 50941/514/133/ت/55...