آخرین های دسته بندی

کالا اساسی

امکان استفاده از ضایعات حاصل از کنسانتره سرب و ضایعات حاصل از ذوب خاک سرب در پروسه تولید شمش سرب وجود دارد لذا دارای ارزش تجاری می باشد

طبقه بندی 1399 تاریخ تصویب 1399/06/31 شماره 99/760786 مرجع صادر کننده دفتر صادرات محدوده شمول صادرات غیرنفتی ضمیمه دانلود به پیوست تصوبر نامه شماره...