آخرین های دسته بندی

گرگان

«تصویبنامه هیئت وزیران» ١٠/١٠/١٣٨١

طبقه بندی 1381 تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ شماره 44464/ت 27430 هـ ضمیمه - بسمه تعالی 44464/ت 27430 هـ 10/10/1381 «تصویبنامه هیئت وزیران» وزارت کشور-وزارت...

مرز میلک بازگشایی شد

مرز میلک بازگشایی شد

سخنگوی گمرک ایران گفت: با امضای تفاهمنامه مرزی بین ایران و افغانستان مرز میلک بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک...